Lifjellet Øst (Vestland, Hyllestad kommune) - NVE

Lifjellet Øst ligger på toppen av et nordøstvendt stup 460 m ovenfor Hyllestadfjorden, 47 km vest for Førde.

Lifjellet Øst. Foto: NGU

Lifjellet Øst. Foto: NGU

Trykk for større versjon

Området er delt inn i 3 scenario, scenario A (136 000 m³), B (27 000 m³) og C (30 000 m³). Periodiske bevegelsesmålinger med differensiell GPS på to blokker i fronten av fjellpartiet, samt ekstensometer og målebolter over de åpne sprekkene viser horisontale bevegelser på ca. 0,3 cm/år.

Et steinskred fra Lifjellet Øst i 1992 skapte en flodbølge i Hyllestadfjorden med oppskyllingshøyder på 6 m på andre siden av fjorden. Konsekvensene for steinskred fra scenario B og C kan være like de fra 1992.  

Årlig sannsynlighet for et stort fjellskred fra scenario A og C er vurdert til å være lavere enn 1/5000 pr år, mens det for scenario B er vurdert å ligge mellom 1/5000 og 1/1000 (se risikomatrisene til høyre). Flodbølgeområdene for scenario B følger de som ble observert i 1992 og er derfor vurdert å være gode, og publisert på NVE sin database over fareområder for fjellskred.

Konsekvenser for arealbruk

I oppskyllingsområdene for flodbølger fra scenario B vil det være restriksjoner på bygging av tiltak i sikkerhetsklasse S3. NVE vil i dialog med Hyllestad kommune diskutere og avklare hva som er nødvendig oppfølging av Lifjellet Øst.

Oppfølging/tiltak:

På sommeren 2018 ble en masteroppgave ferdigstilt, der en student (NTNU/NGU) har kartlagt en rekke ustabile fjellparti i samme fjellsiden med årlig sannsynlighet mellom 1/1000 og 1/5000. I tillegg har NGU ferdigstilt kartleggingen av enda et ustabilt fjellparti fra samme fjellside: Lifjellet Vest. Alle scenario vil nå fjorden og ha mulighet for å skape flodbølge som sekundæreffekt.

På bakgrunn av de nye opplysningene, ønsker NVE at NGU går gjennom hele fjellsiden på nytt for å kvalitetssikre kartleggingen til studenten. Etter denne gjennomgangen vil NVE ta stilling til hvordan risiko for fjellskred fra fjellsiden skal håndteres og følges opp. Siden det åpenbart kan bli tale om en del objekter, er det mulig at håndteringen bør skje gjennom faresoner og arealplanlegging snarere enn ved overvåking av de enkelte fjellparti.

Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas

Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas

Trykk for større versjon

Faresoner Lifjellet Øst. Kart: NVE

Faresoner Lifjellet Øst. Kart: NVE

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Lifjellet Øst. Foto: NGU

Lifjellet Øst. Foto: NGU

Trykk for større versjon

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred