Om periodisk overvåking

Objekter med lavere risiko samt objekter med for dårlig kunnskapsgrunnlag (stort standardavvik) blir fulgt opp gjennom en annen form for overvåking. Det må gjøres vurderinger for hvert objekt, men dette vil normalt omfatte følgende objekter.

- Objekter som gir faresoner med årlig skredsannsynlighet større enn 1/1000, men som har små konsekvenser.

- Objekter som gir faresoner med årlig skredsannsynlighet mellom 1/1000 og 1/5000 og som har relativt store konsekvenser.

- Objekter som har lave sannsynligheter (årlig skredsannsynlighet lavere enn 1/5000), men som har store konsekvenser. Dette er objekter som ikke har bevegelse i dag eller som har små bevegelser med dårlig utviklete geologiske strukturer.

Overvåkingen og type metoder vil bli tilpasset for hvert enkelt objekt etter en samfunnsøkonomisk kost/nytte vurdering. Det er lagt opp til at overvåkingen av disse objektene blir gjennomført med periodiske målinger og/eller SB-InSAR (radarmålinger fra satellitt). InSAR målingene vil høyst sannsynlig gi data som i god tid viser økte bevegelser slik at andre tiltak kan gjennomføres.

Kontinuerlig overvåkede fjellpartier Ukesrapporter for overvåkede fjellpartier Rapport 77-2016
Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred