Kontinuerlig overvåkede fjellpartier - NVE

Høyrisikoobjekter overvåkes kontinuerlig av seksjonen for fjellskred i NVE (SVF). NVE-rapport 77-2016 gir en kort beskrivelse av hvordan ustabile fjellpartier og faresoner bør følges opp med overvåking og hvordan en forholder seg til disse i arealplaner kan en lese mer om på arealplansidene til NVE. Av de rapporterte objektene i 2016 ble Gámanjunni 3 i Kåfjord, Troms og Joasetbergi i Aurland, Sogn og Fjordane fulgt opp med kontinuerlig overvåking.

Om kontinuerlig overvåking

Objekter med høy risiko blir kontinuerlig overvåket av NVE. Overvåkingssystemet tilpasses hvert enkelt objekt. Det gjøres en samfunnsøkonomisk kost og nytte vurdering forut for et slikt valg.

Sanntids overvåking og varsling ivaretar unntaksbestemmelsen i TEK 17, § 7-4, og vil kunne sikre både menneskeliv i eksisterende bebyggelse og gi kommunen grunnlag for å tillate videre utvikling og utbygging i områder som er utsatt for flodbølge fra fjellskred. Dette forutsatt at de øvrige kravene i § 7-4 er innfridd.

Periodisk overvåkede fjellpartier Ukesrapporter for overvåkede fjellpartier Fare- og risikoklassifisering av ustabile fjellparti (Rapport 77-2016)
Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred