Fjellpartier med liten eller ingen oppfølging - NVE

Fjellpartier som klassifiseres med en lavere nominell årlig sannsynlighet enn 1/5000 og utgjør lavere enn høy konsekvens blir ikke fulgt opp med videre målinger.

Møre og Romsdal

Grøthornet, Hareid kommune

Det er ikke foretatt direkte feltmålinger av bevegelse (GPS eller ekstensometer), det vil derfor bli gjort målinger for kvalitetskontroll (se her for mer info).

Kjøtåfjellet, Molde kommune

Fjellpartiet har en nominell årlig sannsynlighet lavere enn 1/5000 med lave konsekvenser og vil derfor ikke følges opp videre (se her for mer info).

Flyene, Fjord kommune

Ett skred kan demme opp ett mindre volum vann uten å utgjøre fare for bygninger. Objektet vil derfor ikke bli følgt opp med bevegelsemålinger (se her for mer info).

Nøsa, Rauma kommune

Fjellpartiet vil ikke bli fulgt opp videre grunnet en årlig nominell sannsynlighet for skred under 1/5000 (se her for mer info).

Kamben, Rauma kommune

Ett skred fra fjellpartiet kan ikke nå bygninger eller annen infrastruktur og vil derfor ikke bli fulgt opp videre (se her for mer info).

Svarttind, Rauma kommune

Objektet vil ikke bli fulgt videre opp grunnet årlig nominell sannsynlighet for skred under 1/5000 og små konsekvenser (se her for mer info).

Aksla, Stranda kommune

Den årlig sannsynlighet for ett skred er lavere enn 1/5000 og konsekvensene er små. Objektet vil ikke bli fulgt opp videre (se her for mer info). 

Gikling 2, Sunndal kommune

Det vil bli gjort en begrenset oppfølging i form av fortsettelse av periodiske GPS målinger (se her for mer info).

Vollan, Sunndal kommune

Ett skred kan føre til alvorlige konsekvenser ved oppdemming men den årlige nominelle sannsynligheten for ett skred er under 1/5000, og fjellpartiet vil ikke bli videre fulgt opp (se her for mer info).

Jøtulavlan, Sunndal kommune

Periodiske bevegelsesmålinger med ekstensometer og/eller differensiell GPS skal igangsettes for å bestemme den nåværende bevegelseshastigheten og dermed redusere usikkerhetene i risikoklassifiseringen (se her for mer info).

Høgefjellet, Vannylven kommune

Ett skred får ingen konsekvenser og objektet vil derfor ikke bli fulgt opp videre (se her for mer info).

Solahylla, Volda kommune

Den årlige nominelle sannsynligheten for ett skred er under 1/5000. Objektet vil derfor ikke bli fulgt opp videre (se her for mer info).

Rogaland

Lysekammen, Sandnes kommune

Ett skred fra fjellpartiet har en årlig nominell sannsynlighet lavere enn 1/5000 samt svært lave konsekvenser. Fjellpartiet vil ikke få noen videre oppfølging (se her for mer info). 

Ulvegrovene, Sandnes kommune

Den årlig nominelle sannsynligheten for ett skred er 1/1000-1/5000 med svært lave konsekvenser. Objektet vil derfor ikke bli fulgt opp videre (se her for mer info).

Venetjørn, Sandnes kommune

Sannsynligheten for ett skred er 1/1000-1/5000, men konsekvensene er svært lave og objektet vil derfor ikke få noen videre oppfølging (se her for mer info).

Lølandsnuten, Suldal kommune

Ett skred fra fjellpartiet har en lavere sannsynlighet enn 1/5000 og konsekvensene er svært lave. Det vil ikke bli noen videre oppfølging av objektet (se her for mer info).

Hornafjellet, Tysvær kommune

Sannsynligheten for ett skred er 1/1000-1/5000 og konsekvens er svært lave. Objektet vil derfor ikke få noen videre oppfølging (se her for mer info).

Vestland

Lausefjellet, Askvoll kommune

De tre scenariene fra fjellpartiet har årlig nominelle sannsynligheter fra 1/1000-1/5000 og lavere enn 1/5000 med svært lave til lave konsekvenser. Fjellpartiet vil derfor ikke følges videre opp (se her for mer info).

Vidme, Aurland kommune

Fjellpartiet er risikoklassifisert og NVE vurderer om fjellpartiet skal følges opp videre (se her for mer info).

Viddalen, Aurland kommune

Dam-eier følger opp fjellpartiet. Grunnet svært lave konsekvenser vil ikke NVE følge objektet videre opp (se her for mer info).

Strandanipa, Kinn kommune

Scenario A og B har har en sannsynlighet lavere enn 1/5000 der A har middels konsekvens, og B svært lav konsekvens. Det vil ikke bli noen videre oppfølging grunnet den lave risikoen for ett skred fra fjellpartiet (se her for mer info).

Ommedalsvatnet, Gloppen kommune

De tre scenariene har en årlig nominell sannsynlighet tett opp til 1/5000. Konsekvensen av ett skred fra scenariene er svært lav, og fjellpartiet vil derfor ikke følges videre opp (se her for mer info).

Grånosene 3, Luster kommune

Ett skred fra grånosene har svært lav konsekvens og en sannsynlighet på 1/1000-1/5000. Fjellpartiet vil derfor ikke få videre oppfølging (se her for mer info).

Oppigardshyrna, Stryn kommune

Fjellpartiet er delt i to scenarier med årlig nominell sannsynlighet lavere enn 1/5000. Scenariene har middels til høy konsekvens. Fjellpartiet vil ikke følges opp videre grunnet den lave sannsynligheten (se her for mer info).

Ovriseggi, Vik kommune

På grunnlag av små konsekvenser er det ikke anbefalt noen spesiell oppfølging av dette området (se her for mer info).

Vestfold og Telemark

Svaddenipun, Tinn kommune

Etter risikoklassifisering med en årlig nominell sannsynlighet lavere enn 1/5000 for scenario A og B vil ikke objektet følges videre opp. Scenario C er i størrelsesordenen steinsprang/steinskred og blir håndtert av kommunen (se her for mer info).

Troms og Finnmark

Doaresgaisa, Nordreisa kommune

Doaresgáisá ble tatt ut av periodisk overvåking etter en konklusjon om at utløpsområdet vil gå ned i Doaresdalen, og ikke inn i Reisadalen. Det vil heller ikke være behov for analyse av oppdemming, mulig dambrudd og nedstrøms flom da dette ikke vil ha konsekvenser for eksisterende bebyggelse (se her for mer info).

Humpen, Storfjord kommune

Scenario A og B har begge en årlig nominell sannsynlighet på 1/1000-1/5000. Grunnet lave konsekvenser vil ikke fjellpartiet bli fulgt opp videre (se her for mer info).

Brosmebakktuva, Tromsø kommune

Brosmebakktuva er i størrelsesorden et steinskred med små konsekvenser er det ikke aktuelt med noen videre oppfølging av området (se her for mer info).

Storhaugen blokk, Kåfjord kommune

Sannsynligheten for et stort fjellskred er vurdert til å være lavere enn 1/5000 pr år (Fig. 2). På bakgrunn av den lave sannsynligheten og små konsekvenser er det ikke planer om noen oppfølging av dette området (se her for mer info).

Storsteinen, Tromsø kommune

Den årlig nominelle sannsynligheten for skred er lavere enn 1/5000 og ingen oppfølging er nødvendig (se her for mer info).

Kontinuerlig overvåkede fjellpartier Periodisk overvåkede fjellpartier Rapport 77-2016
Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred
Grøthornet i Hareid kommune. Foto: NGU.

Grøthornet i Hareid kommune. Foto: NGU.

Kamben i Rauma kommune. Foto: NGU.

Kamben i Rauma kommune. Foto: NGU.

Gikling 2 i Sunndal kommune. Foto: NGU.

Gikling 2 i Sunndal kommune. Foto: NGU.

Vollan i Sunndal kommune. Foto: NGU.

Vollan i Sunndal kommune. Foto: NGU.

Lølandsnuten i Suldal kommune. Foto: NGU

Lølandsnuten i Suldal kommune. Foto: NGU

Hornafjellet i Tysvær kommune. Foto: NGU.

Hornafjellet i Tysvær kommune. Foto: NGU.

Vidme i Aurland kommune. Foto: NGU.

Vidme i Aurland kommune. Foto: NGU.

Ovriseggi i Vik kommune. Foto: NGU.

Ovriseggi i Vik kommune. Foto: NGU.

Svaddenipun i Tinn kommune. Foto: NGU.

Svaddenipun i Tinn kommune. Foto: NGU.

Doaresgaisa i Nordreisa kommune. Foto: NGU.

Doaresgaisa i Nordreisa kommune. Foto: NGU.

Storsteinen i Tromsø kommune. Foto: NGU.

Storsteinen i Tromsø kommune. Foto: NGU.

Humpen i Storefjord kommune. Foto: NGU.

Humpen i Storefjord kommune. Foto: NGU.

Storhaugen blokk i Kåfjord kommune. Foto: NGU.

Storhaugen blokk i Kåfjord kommune. Foto: NGU.