Åknes

Stranda kommune

Mannen

Rauma kommune

Hegguraksla

Norddal kommune

Joasetbergi

Aurland kommune

Overvaking av store ustabile fjellparti med høg risiko i Norge vert utført av seksjon for fjellskred (SVF) i NVE . Sju fjellparti er definert som høgrisikoobjekt, og skal overvakast kontinuerlig.

Andre objekt blir periodisk overvaka, i henhold til strategi for periodisk overvaka objekt.

Korleis ein skal handtere høgrisikoobjekta i arealplanar kan ein lese meir om på arealplansidene til NVE.

Det er SVF som fastset farenviåa (fire trinn) og formidlar dette til beredskapsaktørane. Sjå fastsetting av farenivå.