Hvordan ta hensyn til energianlegg i arealplanlegging.

Sentral og regionalnettsanlegg, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever konsesjon etter energiloven er unntatt fra PBL. Eksisterende og vedtatte større høyspenningsanlegg og transformatorstasjoner skal avmerkes som hensynssoner i plankartet.

Mindre kraftledningsanlegg innen områdekonsesjonene faller innenfor virkeområdet til PBL og kan merkes av i plankartet som teknisk infrastruktur etter PBL § 11-7 nr. 2.

NVE ber kommunen kontakte Statnett, regional netteier og områdekonsesjonær, slik at det kan tas hensyn til planlagte nye kraftledninger og oppgradering av eksisterende kraftledninger i området.

Reguleringsmagasin bør markeres i plankartet som hensynssone/område som er båndlagt etter vassdragslovgivningen (uten tidsavgrensning), med formål ”Reguleringsmagasin” (PBL § 11-8 d).

Vannkraftverk bør avsettes som område/arealformål ”Bebyggelse og anlegg”.