Flom og skred

NVE har det overordna ansvaret for statlege forvaltingsoppgåver innan førebygging av flaumskader og skredulykker.

Dette inneber å yte hjelp til kommunar og samfunnet elles med kompetanse og resursar til kartlegging, arealplanlegging, sikring, overvaking, varsling og beredskap. NVE sitt ansvar endrar ikkje på kommunar sitt ansvar for å ta omsyn til tryggleik mot skred i arealplanlegging og handsaming av byggjesaker, eller tiltakshavar sitt ansvar for sikker utbygging. Statlege eigarar av infrastruktur har sjølve ansvar for å sikre både eksisterande og nye anlegg.

Det er lokale beredskapsmyndigheiter og samferdselsetatar som skal avgjere først og fremst ved hjelp av sakkyndige ekspertar behovet for å iverksette enkelte førebyggande tiltak, stenging av veg og bane, avsperring og evakuering.

NVE sin heilskapelege forvaltningsmodell for skred- og flaumskadeførebygging.

 

Nytt om skred og vassdrag

Se alle saker

Stortingsmelding 15

Stortingsmelding 15 (2011/2012) - Hvordan leve med farene - om flom og skred oppsummerer roller og ansvar innen flaum- og skredhandtering i Noreg.


NVE sitt arbeid med skred- og flaumskadeførebygging:

Kartlegging

Kartlegging av flaum- og skredfare i NVE sin regi skjer på to detaljeringsnivå; aktsemdkart og faresonekart. Aktsemdkart dekker heile landet og faresonekart blir laga for utvalde område. Ut over dette gjennomfører NVE risikovurderingar for å prioritere mellom ulike sikringsprosjekt.

NVE kan yte hjelp til kommunar med fare- og risikokartlegging og detaljerte undersøkingar i utvalde område med høg risiko. NVE utarbeider kartleggingsmetodikk som kommunar og tiltakshavarar sjølve kan nytte for å gjennomføre detaljkartlegging av område som ikkje vert kartlagt i statleg regi. 

Kartlegging av skred- og flaumfare

Arealplanlegging

NVE skal bidra til at omsyne til flaum- og skredfare blir tilstrekkelig vurdert i kommunalt planarbeid. NVE sine retningslinjer for flaum- og skredfare i arealplanar gir kommunar og utbyggjarar rettleiing i korleis ein kan ta omsyn til slik fare i planarbeidet. NVE gjer også råd og uttale til kommunane i planprosessen.

Arealplanlegging i skred- og flaumutsette områder.

Sikring

NVE forvaltar staten sine middel til sikringstiltak av eksisterande busetnad. NVE kan gje bistand til å utgreie fare, planlegge og gjennomføre sikringstiltak. NVE prioriterer dei tiltaka som har høgast samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene og der det kan være fare for liv og helse. Kommunar og utbyggjarar har sjølv ansvar for nødvendig sikring av ny busetnad.

NVE sitt sikringsarbeid.

Overvaking og varsling

NVE har ansvaret for den nasjonale flaumvarslingstjenesta og har døgnkontinuerleg beredskapstelefon for flaum- og skredsituasjonar. NVE varslar flaum eller stor flaum når vi venter at vassføringa i eit vassdrag vil nå ein viss storleik eller at vasstanden i ein sjø vil overstige en viss vasstand. Eit flaumvarsel gjeld først og fremst for uregulerte og lite regulerte vassdrag.

NVE etablerte vinteren 2013 eit overvakings- og varslingssystem for å varsle fare for snøskred. I løpet av 2013 vil eit overvaknings- og varslingssystem for lausmasseskred vere operativt. Varsla er på regionalt nivå, tilsvarande NVE sine flaumvarsel. Varsla er å finne på www.varsom.no.

NVE har ansvar for å overvake fjellskred og å varsle beredskapsmyndigheiter. Varsling av befolkninga vil fortsatt vere eit lokalt ansvar.

NVE si fjellskredovervaking.

Varsling av skred, flaum og is.

Krisehandtering

NVE kan yte hjelp til lokalt og regionalt beredskapsansvarlege med flaum- og skredfagleg kompetanse i beredskapssituasjonar. I en beredskapssituasjon vil det vere NVE sine regionkontor i den aktuelle regionen som har kontakt med, og som gir råd og rettleiing til kommunar, politi og statsforvaltaren sin beredskapsorganisasjon.

Roller og ansvar i beredskap.


 

Relevante nettstadar

Varsling av skred og flaum
www.varsom.no

Naturfareforum
www.naturfareforum.com

Norges geologiske undersøkelse
www.NGU.no

Norsk klimaservicesenter
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/index.xhtml

Kartportal for beredskap
www.xgeo.no

Nedlasting av NVE-temakart
http://nedlasting.nve.no/gis/

Temakart som WMS
WMS-tjenester