I 2018 ble det produsert 3,9 TWh fra vindkraft i Norge. Samlet installert effekt var på nesten 1700 MW fordelt på 610 vindturbiner. Av dette ble 506 MW og 1,7 TWh ferdigstilt i løpet av 2018. Vindkraften stod for nesten tre prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge.

Kontaktperson

Ann Myhrer Østenby
Tlf: 22 95 92 43

 

Nøkkeltall for norsk vindkraftproduksjon i 2018

Samlet installert ytelse: 1 695 MW

Produksjon: 3 870 GWh

Antall turbiner: 610

Gjennomsnittlig turbinstørrelse: 2,8 MW

Brukstid: 2 875 t 

Kapasitetsfaktor: 32,8% 

Produksjonsindeks: 98,8 % 

 

 

Illustrasjon: Vindkart for Norge

Vindkraftdatabase

Vindkraftdatabasen som ble lansert i 2018 inneholder alle vindkraftverk som er i drift for øyeblikket. 8 nye vindkraftverk ble idriftsatt i løpet av 2018, hvorav ett var en utvidelse av et eksisterende verk. I følge tall som er rapportert inn til NVE er det forventet at ytterligere 8 vindkraftverk skal settes i drift i løpet av 2019, med en samlet installert effekt på 1 337 MW. Dette vil gi ytterligere 4,5 TWh vindkraftproduksjon, slik at vi ved utgangen av 2019 forventer en samlet produksjon fra norske vindkraftverk på nesten 10 TWh.

Vindkraftdatabasen ligger her

Vindressurser

Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon, med mye vind spredt over store arealer. NVE har derfor sett det som en viktig oppgave å kartlegge landets utbyggbare vindkraftressurser.

Produksjonsdata

NVE har et interaktivt webverktøy som viser status og produksjon for eksisterende norske vindkraftverk.

Historiske timesverdier for produksjon ved samtlige fullskala vindparker i Norge er også tilgjengelige for nedlasting for perioden 2003-2018. Dataene er innhentet via Statnett, og kan lastes ned her

I tillegg til de faktiske produksjonsseriene er grunndataene som ligger bak NVEs produksjonsindekser også gjort tilgjengelige i samme fil. Disse er kontinuerlige, modellerte produksjonsserier for perioden 2003-2018. Metodene bak seriene er beskrevet i vedleggene til NVEs produksjonsrapporter om vindkraft.

 

 

Begreper i vindkraft

Brukstid: Hvor mange timer av et år et kraftverk ville ha vært i drift med full effekt for å oppnå den faktiske årsproduksjonen. Fullasttimer regnes ut ved å dele årsproduksjon på installert effekt, for eksempel 14 GWh (14 000 MWh) delt på 4 MW = 3500 fullasttimer.

Kapasitetsfaktor: Timer i året brukstiden utgjør i prosent. Brukstid på 2875 timer delt på 8760 timer i året gir kapasitetsfaktor på 32,8 %. 

Produksjonsindeks: Hvor mye vindkraftverkene har produsert i forhold til hvor mye vind det var i et gitt år. Gjennomsnitt for alle norske vindkraftverk som var i produksjon. Når produksjonsindeksen er over 100 % har kraftverkene produsert mer enn man kan forvente. Hvis det er under 100 %, har kraftverkene produsert mindre enn man kan forvente.