Kraftleverandører som ikke kjøper opprinnelsesgarantier for sitt kraftsalg, må vise til den nasjonale varedeklarasjonen beregnet av NVE for å informere sine kunder om produksjonskilden bak kraften de solgte i 2018. Denne påvirkes av norsk kjøp og eksport av opprinnelsesgarantier.

NVEs regelverk pålegger norske kraftleverandører å informere sine kunder om opprinnelsen til kraften som ble solgt året før. Dette kalles en varedeklarasjon.

En kraftleverandør som leverer kraft med opprinnelsesgarantier kan basere sin varedeklarasjon på disse. Kraftleverandører som selger kraft uten opprinnelsesgarantier må vise til den nasjonale varedeklarasjonen beregnet av NVE. Den nasjonale varedeklarasjonen gjelder med andre ord for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp.

NVEs beregning av den nasjonale varedeklarasjonen er korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier og er basert på beregningen av såkalt European Attribute Mix (Europeisk restmiks) for Norge, foretatt av Association of Issuing Bodies (AIB). Varedeklarasjonen er utarbeidet utfra beste praksis fra det europeiske RE-DISS samarbeidet.

 

Nasjonal varedeklarasjon 2018. Illustrasjon: NVE

Beregning av nasjonal varedeklarasjon

Den nasjonale varedeklarasjonen beregnes ved å ta utgangspunkt i den norske kraftproduksjonen. I 2018 ble det produsert 146,8 TWh i Norge. Fornybar produksjon utgjorde 143,6 TWh, herav 139,5 TWh vannkraftproduksjon, 3,9 TWh vindkraftproduksjon og 0,2 TWh varmekraft fra biobrensel. Fossil produksjon utgjorde 3,3 TWh. Norsk kraftproduksjon er dermed i all hovedsak fornybar (98 prosent i 2018).

Den nasjonale varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier. På den måten unngår man dobbelttelling av de fornybare egenskapene i varedeklarasjonen. Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar. Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

Opprinnelsesgarantier har en varighet på 1 år etter produksjonsperiodens slutt og vil kunne benyttes for salg til norske eller utenlandske kunder etter beregningstidspunktet for varedeklarasjonen. Det ble utstedt opprinnelsesgarantier for 138 TWh i Norge i 2018. Ved beregning av varedeklarasjonen trekkes utstedte opprinnelsesgarantier fra fornybarandelen i varedeklarasjonen og erstattes av en sammensetning tilsvarende «European Attribute Mix» (Europeisk restmiks). Ubenyttede utløpte opprinnelsesgarantier legges til. Det tas også hensyn til opprinnelsesgarantier brukt ved salg til norske kunder.

Totalt norsk forbruk og overføringstap i nettet utgjorde 136,7 TWh i 2018. Siden det ble innløst opprinnelsesgarantier for 19,7 TWh i Norge i 2018, utgjør volumet for kunder som ikke kjøper kraft med opprinnelsesgarantier 117 TWh. Varedeklarasjonen viser sammensetningen av energikilder for disse kundene. I prosent var det innløst opprinnelsesgarantier for 14% av kraftkjøpet i Norge i 2018. Etter at «kjente egenskaper» er lagt til varedeklarasjonen, altså norsk produksjon det ikke er utstedt opprinnelsesgarantier for samt utløpte opprinnelsesgarantier, tilsvarer den den "ukjente kraften" som erstattes av Europeisk restmiks 105,7 TWh.

Mer informasjon om beregningsmetode finner du her.

Hva er en opprinnelsesgaranti?

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk. .

Les mer om opprinnelsesgarantier her.

Beregningsunderlag for varedeklarasjon for 2018:

Produksjon Varmekraft  

        3 457 273

MWh

Produksjon Vindkraft

3 875 881

MWh

Produksjon Vannkraft

  139 511 821

MWh

Utstedte opprinnelsesgarantier (OG) 2018-produksjon

    137 995 935

MWh

Utløpte OG (2017 og 2018 produksjon) Vannkraft 1.4.2018-31.3.2019

      2 075 438

MWh

Utløpte OG (2017 og 2018 produksjon) Vindkraft 1.4.2018-31.3.2019

                30 261

MWh

Kansellerte OG pr 31.3.2019 benyttet i individuell varedeklarasjon for 2018

      19 689 644

MWh

Brutto forbruk Norge 2018

      136 695 788

MWh

Forbruk kunder i Norge som kjøper kraft det ikke er innløst opprinnelsesgarantier for

  117 006 144

MWh

 

 

 

Kraft med 'kjente egenskaper' i varedeklarasjonen:

 

 

Varmekraft - bio

          173 809

MWh

Varmekraft - fossile brensler

      3 282 862

MWh

Vannkraft

    7 467 038

MWh

Vindkraft

70 476

MWh

 

 

 

'Ukjent kraft' - erstattes med 'European attribute mix' EAM

          105 701 643

MWh

 

 

 

'European Attribute Mix'  EAM  (2018):

 

 

Fornybar kraft

2,44%

 

Kjernekraft

36,96% 

 

Varmekraft

60,60% 

 

 

EAM i varedeklarasjonen:

 

 

Fornybar kraft

2 579 120

MWh

Kjernekraft

  39 067 327

MWh

Varmekraft - fossil

    64 055 196

MWh

 

 

 

Varedeklarasjon for kunder som ikke kjøper kraft det er innløst opprinnelsesgarantier for:

 

 

Fornybar kraft

 9%

 

Kjernekraft 

33% 

 

Varmekraft (fossile brensler) 

58% 

 

Utslipp av CO2 og radioaktivt avfall

CO2-utslipp fra produksjon av kraft avhenger av energikilde (kull, gass, vann o.a.). I AIBs beregning av Europeisk restmiks er det lagt til grunn CO2-faktorer i ekvivalenter per produksjonsteknologi, basert på livsløpsanalyser (LCA). CO2-faktorer basert på livsløpsanalyser inkluderer opp- og nedstrøms effekter i hele verdikjeden for elektrisitetsproduksjon. I AIBs beregning er det angitt følgende CO2- faktorer:
Biogass: 176 g/kWh
Gasskraft: 566 g/kWh
Vindkraft: 20 g/kWh
Vannkraft: 6 g/kWh

Brukes utslippstall fra teknologiene som ovenfor kan CO2-faktoren for norsk kraftproduksjon anslås til 18,9 g/kWh i 2018.

Tallene under er kun beregnet for bruk i forbindelse med varedeklarasjon da beregningene i RE-DISS prosjektet tar hensyn til opprinnelsesgarantiordningen.

Det beregnet et utslipp av CO2 på 520 g/KWh knyttet til den nasjonale varedeklarasjonen. Dette reflekterer ikke CO2 utslippet knyttet til norsk produksjon av kraft, men er et tall for sammenhengen mellom kraft og CO2-utslipp innenfor ordningene med varedeklarasjoner og opprinnelsesgarantier basert på RE-DISS prosjektets beregningsmetode. Tilsvarende tall beregnet for radioaktivt avfall er 0.89 mg RW/KWh.