Vindkraft til havs - NVE

Det er i dag bygget ut over 23 000 MW havvind i verden. I Norge har vi foreløpig kun en havvindturbin, men den var til gjengeld verdens første flytende vindturbin.

Foto: Stig Storheil, NVE

Historien til havvind i Norge

2020: I juni 2020 ble det åpnet opp for at det kan søkes om konsesjon for bygging av havvind på områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Samlet kan det gis konsesjon for 4 500 MW vindkraft. Les mer på sidene til Olje- og energidepartementet her.

2019: Regjeringen foreslo i juli 2019 å åpne to områder for bygging av havvind: Sandskallen-Sørøya nord, som passer for både flytende og bunnfast teknologi, og Utsira nord som bare passer for flytende. I tillegg ble det bedt om innspill på åpning av et tredje område, Sørlige Nordsjø II. Les mer på sidene til Olje- og energidepartementet her.

2018: NVE ble bedt om å vurdere om det har skjedd endringer som påvirker den strategiske konsekvensutredningen for havvind fra 2012. Vi mente at det ikke har skjedd vesentlige endringer av betydning for anbefalingene som ble gitt den gang. Dersom det skal åpnes to områder for fornybar energiproduksjon til havs, anbefaler NVE utredningsområdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning.

2012/2013: Ved årsskiftet 2012/2013 utarbeidet NVE en strategisk konsekvensutredning for havvind. 15 områder ble utredet med tanke på mulige konflikter og delt i 3 kategorier.

2010: Havenergiloven kom, og NVE utarbeidet et forslag til utredningsområder for havvind. 15 mulige områder ble identifisert.

2006: Havvind ble først nevnt i stortingsmelding om norsk klimapolitikk i 2006-2007. Det står der at det skal etableres en nasjonal strategi for elektrisitetsproduksjon til havs. 

 

Kontaktperson

Ann Myhrer Østenby

Fakta om havvind

Lovverk: Offshore vindkraftverk som planlegges innenfor grunnlinjen omfattes av energiloven. Anlegg som planlegges utenfor grunnlinjen omfattes av havenergiloven.

Konsesjonsplikt: Offshore vindkraftverk som planlegges innenfor grunnlinjen er konsesjonspliktige dersom en eller flere komponenter har en spenning på over 1000 V (1 kV). Les mer her.

Grunnlinjen: Grunnlinjen er en tenkt linje mellom de ytterste holmene og skjærene langs norskekysten. Utenfor grunnlinjen har etablering av vindkraft ikke vært regulert av norsk lov. Dette er bakgrunnen for havenergilova som ble vedtatt 1. juli 2010. 

Åpning av områder: Bygging av vindkraft til havs kan som hovedregel kun skje etter at staten har åpnet området for søknader om konsesjon.

Strategisk konsekvensutredning: I 2012 gjorde NVE en strategisk konsekvensutredning av 15 utredningsområder for havvind

 

Faktaark om havvind

Decorative map

Map location pin Kart

Vinddata og konsekvensutredning for områder til havs

Havvind