Kraftmarkedsdata og -analyser - NVE

Tall og fakta om energiforsyning, kraftressurser, kraftproduksjon og konsesjonsbehandling.

Langsiktig kraftmarkedsanalyse

NVE har de siste årene utarbeidet årlige kraftmarkedsanalyser. Analysene skal gi kunnskap om hvordan det norske kraftsystemet kan påvirkes av ulike utviklingstrekk, og gi et mulig utfallsrom for kraftpriser fremover under ulike forutsetninger.

Vassmagasinstatistikk

Hver uke samler Norges vassdrags- og energidirektorat inn vannstandsmålinger fra de 489 viktigste vannmagasinene for å holde oversikt over kraftsituasjonen i landet.

Kostnader for kraftproduksjon

NVE har laget et verktøy som visualiserer utvalgte kostnadsdata og gir brukeren mulighet til å sammenlikne energikostnadene forbundet med ulike teknologier. Alle bakgrunnsdata er hentet fra NVEs kostnadstall for 2018.

Kvartalsrapporter

Kraftmarkedsutviklingen i det foregående kvartalet samt de siste 12 måneder.

Ny kraftproduksjon

Endelige vedtak om konsesjon, og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter.

Kraftsituasjonsrapporter

Ukentlig rapport og oversikt over kraftituasjonen i Norge og Norden.

Eierskap i norsk vann- og vindkraft

Denne oversikten er basert på NVEs vannkraft- og vindkraftdatabase og aksjonærregisteret til proff.no.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef - Kraftsystem:
Åsmund Sunde Valseth, aasv@nve.no

Seksjonssjef - Ressurs og kraftproduksjon:
Ann Myhrer Østenby, amo@nve.no

SSBs elektrisitetsstatistikk

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken.

Statistisk sentralbyrås elektrisitetsstatistikk