Geotermisk energi er definert som energi i form av varme, tilgjengelig under jordens overflate. Vi skiller mellom dyp geotermisk energi og grunnvarme.

Dyp geotermisk energi

Dyp geotermisk energi relaterer seg til jordens indre varme. Avhengig av jordskorpens beskaffenhet varierer tilgjengeligheten betydelig.

I jordens sentrum er temperaturen ca. 3 000°C. Temperaturen økes gjennomsnittlig med 30-35°C per km nedover i jordskorpen. Temperaturen varierer sterkt med ulike geologiske strukturer. Ved 5 km dyp kan temperaturen variere fra 70 grader celsius til mer enn 500°C. Varmestrømmen er lavest i de eldste strukturer og høyest i vulkanske områder, og varierer mellom 0,03-0,5 W/m². I Norge ligger den gjennomsnittlig på 0,04 W/m².

Geotermisk varme er tatt i bruk i områder der avstanden til varmt fjell er liten, for eksempel på Island og deler av USA. I Norge må en forholdsvis dypt for å hente ut varme med en temperatur som egner seg til oppvarmingsformål. Moderne boreteknikk gjør dette mulig, men så langt har forsøk på å hente ut denne varmen ikke vært vellykket.

Det er ikke gjennomført noen systematisk kartlegging av de geotermiske ressursene i Norge. Potensialet er stort, men spredt. Det nyttbare potensialet begrenses til det en finner i geologiske formasjon i nærheten av forbrukerne. Grove estimater antyder at utnyttbar energi ned til et dyp på 5 km utgjør et varmebidrag på 60 TWh per år for Norge.

Grunnvarme

Med varmepumper kan en hente varmeenergi fra lavtemperatur varme i berggrunn og/eller grunnvann. Brønner i fjell bores vanligvis ned til 100-180 m. Her er temperaturen stabil over hele året og denne varmekilden er således egnet til bruk for bl.a. oppvarmingsformål. I teorien kan hele landets behov for oppvarming og kjøling av bygninger dekkes ved bruk av lavtemperert grunnvarme, men potensialet for utnyttelsen av denne energiressursen begrenses av kostnadsrelaterte forhold. Det totale antall grunnvarmeanlegg i Norge er i dag beregnet til 26 000, og til sammen produserer de ca. 3,5 TWh hvorav ca. 2,5 TWh representerer energiuttak fra grunnen.

NVE har engasjert Asplan Viak til å beregne en kostnadskurve for økt uttak av grunnvarme. Se rapporten ”Grunnvarme i Norge – Kartlegging av økonomisk potensial”.