Ved utgangen av 3. kvartal 2020 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 41,5 TWh - NVE

Av dette er 28,0 TWh bygget i Sverige og 13,5 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030. Totalt er 15,9 TWh under bygging per oktober med planlagt idriftsettelsesdato innen utgangen av 2021, hvorav 8,5 TWh i Sverige og 7,4 TWh i Norge. I tillegg er 0,3 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per oktober 2020.

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, og gir en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater i begge land.

NVE og Energimyndigheten jobber kontinuerlig med å forbedre informasjonen til elsertifikat-markedet. Som et resultat av Energimyndighetens Transparentoppdrag vil en liste over planlagte prosjekter i Sverige bli oppdatert og publisert hvert kvartal fremover, under markedsstatistikk.

NVE publiserer oppdateringer for planlagte prosjekter hvert kvartal basert på konsesjons-behandling hos NVE, under ny kraftproduksjon og konsesjonssaker.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater, 3. Kvartal 2020 her. 

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre, til følgende kontaktinformasjon: vkno@nve.no