Ved utgangen av 2. kvartal 2020 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 39,0 TWh - NVE

Av dette er 27,1 TWh bygget i Sverige og 11,9 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030. Totalt er 23,1 TWh under bygging per juli 2020, hvorav 13,3 TWh i Sverige og 9,8 TWh i Norge. For Norge er det kun inkludert kraftverk som har planlagt idriftsettelsesdato innen utgangen av 2021. I tillegg er 4,9 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per juli 2020.

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, og gir en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater i begge land.

NVE og Energimyndigheten jobber kontinuerlig med å forbedre informasjonen til elsertifikat-markedet. Som et resultat av Energimyndighetens Transparentoppdrag vil en liste over planlagte prosjekter i Sverige bli oppdatert og publisert hvert kvartal fremover, under markedsstatistikk.

NVE publiserer oppdateringer for planlagte prosjekter hvert kvartal basert på konsesjons-behandling hos NVE, under ny kraftproduksjon og konsesjonssaker.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater, 2. Kvartal 2020 her. 

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre, til følgende kontaktinformasjon: vkno@nve.no