Utvidet overgangsordning i elsertifikatordningen - NVE

Stortinget vedtok 18. juni 2015 endring i Lov om elsertifikater (link). Lovvedtaket innebærer bl.a. at overgangsordningen utvides til å omfatte vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004.

Anlegg som omfattes av den utvidede overgangsordningen kan fra 1. september 2015 søke om rett til elsertifikater. For å sikre en rask og effektiv saksbehandling oppfordres det til å avklare eventuelle konsesjonsmessige forhold i forkant. Kravene til elsertifikatsøknaden er beskrevet på NVEs hjemmeside (link).

Det legges opp til at innkommende søknader behandles fortløpende fra 1. september, mens vedtakene først vil fattes i januar 2016, når lovendringer har trådt i kraft. Frist for å søke om rett til elsertifikater for kraftverk som inngår i overgangsordningen er foreslått til 1. april 2016 og vil bli endelig fastsatt i forskrift.