Tirsdag 18. desember offentliggjør NVE underlag til Kontrollstasjon 2019 for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet - NVE

Rapporten vil bli tilgjengelig på NVEs nettsider kl. 13, der NVE og Energimyndigheten gir sine anbefalinger om en svensk stoppregel for elsertifikatmarkedet.

Bakgrunn

I henhold til traktaten om et felles marked for elsertifikater mellom Norge og Sverige skal endringer i elsertifikatordningen i hovedsak gjennomføres ved såkalte kontrollstasjoner. Kontrollstasjon innebærer felles drøftinger og utredninger mellom partene om behov for endringer i regelverket. Den felles norsk- svenske elsertifikatordningen er i dag innrettet for at Norge og Sverige styrer mot et felles mål i 2020, og et svensk mål til 2030. I forrige kontrollstasjon (del to) ble det anbefalt at det innen 2020 skulle innføres en stoppmekanisme i Sverige som bidrar til måloppfyllelse i 2030 og til forutsigbarhet for markedsaktørene om perioden etter måloppnåelse. Stoppmekanismen er en tidsfrist eller annen begrensning på å godkjenne nye produksjonsanlegg for rett til elsertifikater

NVE har fått oppdrag fra Olje-og energidepartementet om å analysere konsekvensene for elsertifikatmarkedets funksjon og for ulike markedsaktører av ulike utforminger av en stoppregel i Sverige. I tillegg bes NVE om å overvåke om det skjer (eller har skjedd) tildeling av elsertifikater ved nullpriser eller negative priser på elektrisitet, og i så tilfelle beskrive konsekvensene av dette. Energimyndigheten har fått egne oppdrag i sitt tildelingsbrev som de skal svare ut til Miljö- och energidepartementet i Sverige, der de i hovedsak skal vurdere ulike utforminger av en stoppregel i Sverige, koblet til det svenske målet til 2030.

Arbeidet med kontrollstasjonen har blitt gjennomført i tett samarbeid mellom NVE og Energimyndigheten. Rapporten fra Energimyndigheten legges frem samtidig med NVEs rapport, og inneholder konkrete anbefalinger og analyser av elsertifikatmarkedet. Lenke til den svenske rapporten blir tilgjengelig på NVEs nettsider.

Abonner på elsertifikatnyheter her.