Tilbakebetaling av Enovastøtte for kraftvarmeverk - NVE

Kraftvarmeverk som har mottatt støtte fra Enova og faller inn under overgangsordningen må tilbakebetale hele investeringsstøtten gitt av Enova for å kunne tre inn i elsertifikatmarkedet. Det gjelder uavhengig av om støtten er gitt direkte til elektrisitetsproduksjon eller til anlegg som kombinerer varme- og elektrisitetsproduksjon. Støtten skal betales tilbake med renter påløpt fra utbetalingsdatoen. Rentene som legges til grunn er ESAs rentebane for statsstøtte.

Aktivér abonnement på nyheter om elsertifikatordningen