Nye rutiner for utstedelse av elsertifikater og opprinnelsesgarantier - NVE

Etter 6. juni vil registeransvarlig (Statnett) ikke lenger korrigere innrapporterte måledata basert på bruttomålinger før utstedelse av elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Bakgrunnen er at korrigeringen skal være gjort allerede før nettselskapene innrapporterer måledataene.

NVE vedtok den 18. desember 2015 en ny bestemmelse i avregningsforskriften § 3-4 som pålegger nettselskap å rapportere netto produksjon til Statnett. Denne bestemmelsen trer i kraft mandag 6. juni 2016. Denne endringen får også følger for innrapportering av måledata før utstedelse av elsertifikater og opprinnelsesgarantier.

Der måledataene baserer seg på måling etablert på generatorklemme, skal nettselskapene fra 6. juni trekke fra 2 % eller korrigere på bakgrunn av en korreksjonsfaktor før innrapportering til Statnett. For at grunnlaget for utstedelse av elsertifikater ikke skal reduseres to ganger, vil Statnett fra samme dato ikke lengre korrigere de innsendte måledataene.

Forskriftsendringen innebærer altså først og fremst at reduksjonen skal foretas av nettselskapene før innrapportering til Statnett. NVE vil vurdere å omgjøre vedtakene om godkjenning, slik at de er i tråd med det nye kravet i avregningsforskriften om at nettselskapene skal korrigere måledata før innsending til Statnett.  

 

Det er nettselskapene som er ansvarlig for å innrapportere måledata i henhold til avregningsforskriften. NVE vil likevel oppfordre eiere av anlegg som er godkjent for elsertifikatordningen eller opprinnelsesgarantiordningen å påse at det ikke utstedes elsertifikater eller opprinnelsesgarantier på feil grunnlag fra og med 6. juni i år som følge av endringen. 

 

Kontaktperson:

Anton Eliston, ajel@nve.no, 22 95 98 81