NVE har i dag overlevert sine anbefalinger ifb. kontrollstasjon 2017 del 1 til OED - NVE

NVE og den svenske Energimyndigheten overleverer i dag sine anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen til Olje- og energidepartementet og Miljö- och energidepartementet. Arbeidet er utført som ledd den i andre «kontrollstasjonen» i det felles norsk svenske elsertifikatmarkedet.

- Elsertifikatordningen fortsetter å levere ny fornybar kraftproduksjon. Endringene som NVE og Energimyndigheten foreslår i den såkalte kontrollstasjonen, vil bidra til at elsertifikatmarkedet fungerer etter hensikten også i årene som kommer, sier Sanderud

Foreslår justeringer

Hovedkonklusjonen i rapporten Kontrollstasjon 2017 del 1 er at ordningen ser ut til å levere i henhold til mål og målsetninger. Det er likevel rom for mindre justeringer for å gjøre ordningen enda bedre.

Eventuelle anbefalinger som krever lov- og forskriftendringer, vil sannsynligvis tre i kraft 1. januar 2018.

Anbefalinger:

  • NVE anbefaler at den norske kvotekurven justeres ned for hele perioden fordi kraftforbruket har vært noe høyere enn forventet. Energimyndigheten anbefaler å justere opp den svenske kvotekurven perioden 2018-2020, for så å justere ned for perioden 2021-2035.
  • Elsertifikatpliktig forbruk skal justeres hvert andre år for å rette estimeringsfeil.
  • Elsertifikatkvotene flyttes fra lov til forskrift for å legge til rette for hyppigere tekniske justeringer av kvotekurven.
  • Gitt at Sverige ikke utvider elsertifikatordningen, bør det innføres en frist for når anlegg må være idriftsatt for å godkjennes for rett til elsertifikater («stoppregel») i Sverige. For å harmonisere regelverket med Norge, bør fristen i Sverige settes til 31. desember 2021.

NVE og Energimyndigheten vil tilgjengeliggjøre mer informasjon om kraftverk og utbyggingstakt, slik at aktørene skal ha best mulig grunnlag for sine investeringsbeslutninger.

Både presentasjonene fra kontrollstasjonsseminaret, den 9. juni, og kontrollstasjonsrapportene til NVE og Energimyndigheten kan lastes ned her.