Kvartalsrapport nr 4 2018 for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet - NVE

Innen utgangen av 2018 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 26,8 TWh. Av dette er 19,1 TWh bygget i Sverige og 7,7 TWh bygget i Norge.

I løpet av fjerde kvartal 2018 er det godkjent og satt i drift 1,2 TWh i Norge og 2,4 TWh i Sverige. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020.Totalt er 21,7 TWh under bygging per 1. januar 2019, hvorav 12,6 TWh i Sverige og 9,2 TWh i Norge. Utover dette er 4,5 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per 1. januar 2019.

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, og gir en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater i begge land.

NVE og Energimyndigheten vil i denne rapporten kun publisere beregningsrelevant mengde forbruk for Sverige, og vil ikke publisere norsk beregningsrelevant forbruk i elsertifikatordningen for fjerde kvartal 2018. Dette skyldes at den innrapporterte beregningsrelevante mengden for Norge for fjerde kvartal 2018 er feil, da NVE og registeransvarlig har oppdaget vesentlig overrapportering hos elsertifikatpliktige kraftleverandører. NVE jobber med å kartlegge feilen, og vil så raskt som mulig sammen med Energimyndigheten publisere den korrekte beregningsrelevante mengden for norsk forbruk for fjerde kvartal 2018. Beregningsrelevant forbruk i Norge for første, andre og tredje kvartal i 2018 er korrekte.

NVE og Energimyndigheten jobber kontinuerlig med å forbedre informasjonen til elsertifikatmarkedet. Som et resultat av Energimyndighetens Transparentoppdrag vil en liste over planlagte prosjekter i Sverige bli oppdatert og publisert hvert kvartal fremover, under markedstatistikk.

NVE publiserer oppdateringer for planlagte prosjekter hvert kvartal basert på konsesjonsbehandling hos NVE, under ny kraftproduksjon og konsesjonssaker.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater, 4. Kvartal 2018 her. 

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre, til følgende kontaktinformasjon: frau@nve.no