Kraftleverandørenes prisopplysninger og elsertifikatkostnader - NVE

Kostnader knyttet til elsertifikater skal ikke skilles ut som eget kostnadselement i kraftkontrakter.

NVE har sendt brev til alle kraftleverandører om elsertifikatforskriftens krav til markedsføring, prisopplysning og fakturering av kostnader knyttet til elsertifikater.

Hovedpunktene i brevet er:

  • Kostnadene knyttet til elsertifikater skal ikke skilles ut som et eget element som betegnes som ”kostnader til elsertifikater”, ”avgifter” eller liknende.
  • For fastpriskontrakter og variable kontrakter skal kostnader som følge av elsertifikater inngå i den avtalte prisen.
  • For kontrakter knyttet til spotpris skal kostnadene inngå i det avtalte påslaget.


NVE gjør oppmerksom på at kravene gjelder hele kraftmarkedet, også næringsmarkedet. Hensikten med bestemmelsene er å sikre at forbrukeren får én totalpris å forholde seg til, og sikre transparens og sammenliknbare priser.

For å få til en effektiv prising av elsertifikatene, er det viktig at det er konkurranse om å kjøpe sertifikatener så billig som mulig. Kraftleverandørene skal derfor ikke viderefakturere elsertifikatkostnaden direkte til sluttbrukerne, men konkurrere om å ha den laveste prisen inklusiv elsertifikatkostnader.

NVE er gjort oppmerksom på at flere kraftleverandører har brutt disse forskriftskravene. NVE ser alvorlig på dette og vil føre tilsyn med at kraftleverandørene overholder regelverket.

Kontaktperson:
Rådgiver Stian Henriksen, tlf 22 95 92 08