Høyere elsertifikatpliktig forbruk enn forutsatt - NVE

Elsertifikatpliktig strømforbruk i Norge var i 2012 om lag 6,8 TWh høyere enn det som er lagt til grunn i kvotekurven. Det ble derfor annullert flere elsertifikater enn antatt i 2012. Lav kvoteplikt gjør at avviket mellom planlagt og faktisk annullerte elsertifikater likevel er lite.

- Dersom det viser seg at strømforbruket i 2012 gir et godt bilde av normalt elsertifikatpliktig forbruk i Norge, vil vi vurdere en teknisk justering av kvotekurven. Dette vil i så fall skje ved en kontrollstasjon, og endrer ikke målet om 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i 2020, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i NVE 

Det elsertifikatpliktige strømforbruket i Norge var på 81,1 TWh i fjor, og elsertifikatkvoten var tre prosent.  En eventuell justering av kvoten vil skje for å oppfylle forpliktelsen i elsertifikatraktaten med Sverige. Dette kan tidligst skje på denne første kontrollstasjonen under den norsk-svenske elsertifikatordningen, som er i 2015.

Olje- og energidepartementet har bedt NVE utarbeide grunnlag for kontrollstasjonen. Innen 14. februar 2014 skal NVE analysere og foreslå hvilke justeringer av de årlige elsertifikatkvotene som eventuelt må gjøres for å oppfylle mål og forpliktelser i traktaten med Sverige. En slik analyse innebærer blant annet å gjøre en vurdering av beregningsrelevant strømforbruk frem til 2035. 

Annullering innebærer at elsertifikatene for beregningsrelevant kraftforbruk tas ut av markedet. Dette skjer ved at Statnett sletter elsertifikatene 1. april, eller første arbeidsdag etter.

Bakgrunn

Kvotekurven som bestemmer hvor stor andel av strømmen det skal kjøpes elsertifikater for, er regulert i lov om elsertifikater paragraf 17. Tall fra elektrisitetsstatistikk for 2008 ble brukt da det elsertifikatpliktige strømforbruket ble beregnet i forbindelse med utarbeidelse av lov om elsertifikater. I 2008 var gjennomsnittstemperaturen i Norge godt over normalen for de siste 30 år, noe som medførte lav energibruk til oppvarming i boliger og yrkesbygg dette året.

I 2012 var derimot temperaturen omtrent lik normaltemperaturen, noe som medførte høyere strømforbruk til oppvarming i 2012 enn i 2008. I tillegg har det vært en økt befolkningsvekst de siste årene, og vi har dermed fått flere husholdninger. Det har også vært en sterk økning i kraft til petroleumsanlegg siden 2008. Kraft til petroleumsanlegg er elsertifikatpliktig.

I sum medførte disse faktorene at det elsertifikatpliktige strømforbruket var høyere enn antatt i 2012. 

 Kvotekurven

Kvotekurvene bestemmes av hvor mye ny fornybarproduksjon som skal finansieres, og hvor stort det elsertifikatpliktige forbruket antas å være i hvert land. Forholdet mellom disse tallene gir en prosentandel. Siden prosentandel er fast, mens det elsertifikatpliktige kraftforbruket varierer med blant annet temperaturer og konjunkturer, vil det kunne bli annullert flere eller færre elsertifikater enn det som ble forutsatt da kvotekurven ble laget. I år med høyere forbruk enn det som er lagt til grunn i kvotekurven vil det annulleres for mange elsertifikater, mens det i år med lavere forbruk annulleres for få elsertifikater.

Beholdning etter 2012

 

TWh

Felles

TWh

Norge

TWh

Sverige

Beholdning etter 2011

8,7

 

 

+  Utstedte elsertifikater for produksjon i 2012

21,6

0,2

21,4

-   Annullerte elsertifikater for elsertifikatpliktig forbruk i 2012

18,7

2,4

16,3

=  Beholdning etter 2012 (avrundet)

11,7

 

 

* Det kan forekomme endringer i tallene som følge av påklaget elsertifikatplikt som kan resultere i etter-annulleringer.

 

Kontaktpersoner:
Rådgiver Anton Eliston, tlf 22 95 98 81
Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, tlf  22 95 91 24
Kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland, tlf 40 21 01 50