Gebyret for godkjenning av anlegg med rett til elsertifikater reduseres til kr 15.000 for kraftverk med installert effekt under 100 kW. For kraftverk over 5 MW økes gebyret til kr 60.000.

Gebyrstruktur for godkjennelse av elsertifikatberettigede anlegg endres for søknader som kommer inn etter 1. februar 2013, slik at små anlegg får et lavere gebyr enn store anlegg. En slik omlegging av gebyret betyr også at noen anlegg må betale noe mer for at NVEs kostnader skal dekkes.

Basert på NVEs kostnadsberegninger settes følgende gebyrer for godkjennelse av anlegg som søker etter 1.2.2013:

 

Anlegg                                                                                   Gebyr

Mindre enn 100 kW                                                                  kr 15.000

Fra og med 100 kW opp til 5 MW                                              kr 30.000 

Fra og med 5 MW eller større                                                    kr 60.000

Opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk, uansett størrelse                                                        kr 60.000      

     

Det er fortsatt kun anlegg som blir godkjent for rett til elsertifikater som må betale gebyr. Gebyrene endres fra 1. februar 2013, og gjelder for nye søknader som kommer inn til NVE fra og med denne datoen.

Forskrift om elsertifikater åpner for at NVE kan kreve inn gebyr fra elsertifikatberettigede for dekning av kostnader til saksbehandling. Gebyret er lagt på de elsertifikatberettigede og kreves inn i forbindelse med godkjenning av anlegg. I 2012 har NVE tatt et engangsgebyr for å godkjenne anlegg på kr. 30 000. Dette beløpet belastes når anlegget er godkjent, og har vært likt for alle produksjonsanlegg uavhengig av anleggets størrelse. 

 

Kontaktperson: Mari Hegg Gundersen, tlf: 98 45 94 30, mhg@nve.no