Den norske regjering har fremmet proposisjon om endring i lov om elsertifikater - NVE

Den norske regjering har i dag fremmet Prop. 95 L (2016-2017) om endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon).  

Proposisjonen omhandler lovforslag som gir Olje- og energidepartementet (OED) kompetanse til å fastsette elsertifikatkvoter i forskrift.

Les mer om saken på OED sin hjemmeside