Bransjemøte om kontrollstasjonen – den 27. mai 2016 i Oslo: Presentasjoner fra møtet - NVE

Fredag 27. mai 2016 holdt NVE og Energimyndigheten i Sverige et bransjemøte hvor bransjeaktører ble bedt om å gi synspunkter og kommentarer til myndighetenes arbeid med oppdrag 4 «utviklingen etter 2020» under Kontrollstasjonen 2017. Presentasjoner fra møtet er nå tilgjengelig for nedlasting. 

Deltakerne ble bedt om å forberede et 10 minutters innlegg eller skriftlig innspill om hvordan en eventuell utvidelse av elsertifikatordningen i ett land kan tenkes å påvirke deres virksomhet eller medlemmer. Deltakerne ble også bedt om å legge frem hvilke eventuelle forandringer av dagens system en utvidelse krever for at elsertifikatsystemet skal fungere som et støttesystem også etter 2020.

Bakgrunnen for møtet er NVE og Energimyndighetens pågående arbeid med å utrede følgende innenfor Kontrollstasjonen 2017:

NVE (og Energimyndigheten) skal analysere hvordan en situasjon kan håndteres der kun én part vedtar nye mål etter 2020. NVE (og Energimyndigheten) skal foreslå hvilke mulige forandringer, med fordeler og ulemper, som kan gjøres i en slik situasjon med hensyn til partenes forpliktelser innenfor rammen av det felles elsertifikatmarkedet. Det skal også tas hensyn til en eventuell innføring av et tidspunkt i Sverige for når anlegg må være idriftsatt for å kunne godkjennes for tildeling av elsertifikater.

Presentasjoner og innspill kan lastes ned her: 

Følgende var også til stede: Zero og Småkraftforeningen. 

Kontaktperson for henvendelser eller innspill til arbeidet:

Leif I. Husabø, Rådgiver, 22 95 94 67, lihu@nve.no