Bidrar til økt utbygging av fornybar energi - NVE

Norske strømkunder bidro gjennom elsertifkatordningen med 420 kroner til fornybarsatsningen i 2014. Det ble bygget 4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige i fjor.  

- Elsertifikatordningen kostet den gjennomsnittlige norske strømkunden 2,1 øre/kWh i 2014. Det betyr at en husholdning med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh støttet økt utbygging av fornybar kraft med vel 420 kroner, inkludert mva. Til sammen utgjør det 1,6 milliarder kroner, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Norge ble fra 1. januar 2012 del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Frem til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 26,4 TWh.

Strømkundene i Norge og Sverige har sammen bidratt til å finansiere 10,3 TWh ny fornybar kraftproduksjon i de to landene siden 2012. Av dette er to tredjedeler vindkraft. I 2014 alene ble det bygget totalt fire TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige.

Strømkundene finansierer elsertifikatordningen gjennom at kraftleverandørene er pålagt å kjøpe elsertifikater for en viss andel av kundenes strømforbruk. Elsertifikatene selges av produsenter av ny fornybar kraft, som dermed får en ekstra inntekt i tillegg til strømprisen. Elsertifikatkostnaden inngår i den på forhånd avtalte prisen strømkundene betaler til sin kraftleverandør.

Av et netto kraftforbruk på 114 TWh i 2014, var 77 TWh såkalt beregningsrelevant. Kraftleverandører og visse forbrukere var pålagt å kjøpe elsertifikater for 6,9 prosent av det beregningsrelevante volumet, altså 5,3 TWh. I 2015 skal det kjøpes elsertifikater for 8,8 prosent av kraftforbruket.

Kostnaden for norske strømkunder er basert på fakturert kostnad til om lag to tredjedeler av strømkundene i Norge.

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, tlf  98 45 94 30
Førstekonsulent Leif Inge Husabø, tlf 22 95 94 67