I forbindelse med NVEs behandling av elsertifikatsøknader, er det avdekket avvik mellom hva som er bygd og hva det er gitt tillatelse til i et stort antall saker. Dette skaper merarbeid og gjør at saksbehandlingen tar lengre tid enn planlagt.

NVE har den siste tiden mottatt mange henvendelser om behandlingstiden på søknader om elsertifikater. Den viktigste grunnen til at saksbehandlingen tar lengre tid enn ønskelig, er at mange anlegg må undersøkes for avvik mellom bygget anlegg og opplysninger gitt i konsesjon eller konsesjonsfritak. I forskrift om elsertifikater stilles det krav til at produksjonsanlegget må være bygd i samsvar med konsesjon, konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak for konsesjonsplikt.

Per dags dato er det 115 søknader som er ferdigbehandlet og 110 søknader som er til behandling hos NVE. Av de 110 søknadene som er til behandling er det ca. 50 anlegg som har store avvik, og som ikke er sjekket ut etter en forenklet prosedyre. Anleggene kan ikke behandles videre for elsertifikater før forhold rundt konsesjon eller konsesjonsfritak er avklart. Avklaringer kreves hovedsakelig fordi det er funnet avvik mellom hva som er tillatt bygd og hva produksjonstallene forteller at kraftverket er i stand til å produsere. Slike avvik gir grunnlag for grundigere sjekk av hva som faktisk er bygd og om riktig vannmengde og/eller fallhøyde utnyttes. Konsesjonsbehandlingen skal blant annet sikre at miljøet ivaretas på en forsvarlig måte. En eventuell større utbygging enn tillatelsen tilsier, kan ha negative konsekvenser for miljøet. Det er NVEs oppgave å påse at dette ikke skjer.

Det har i lengre tid vært stort press på konsesjonsavdelingen i NVE. Man må derfor forvente lengre saksbehandlingstid på elsertifikatsøknaden for kraftverk der det er funnet klare avvik mellom hva det er gitt tillatelse til og hva som faktisk er bygd. Er det funnet avvik hos et kraftverk som har søkt om rett til elsertifikater, vil vedkommende motta et brev fra NVE med informasjon om videre prosess. NVE har ellers fått opp hastigheten i saksbehandlingen av elsertifikatsøknader de siste ukene. Søkere som har bygd i henhold til konsesjonen, og lagt ved den nødvendige etterspurte dokumentasjonen, kan forvente å få søknaden ferdigbehandlet fortløpende. Vi vil prioritere å behandle søknadene i den rekkefølgen de kommer inn til NVE.