Annullering av 33,8 millioner elsertifikater - NVE

Den 3. april ble 33,8 millioner elsertifikater for 2017 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet.

Totalt 33 810 479 elsertifikater ble annullert i Norge og Sverige. Det viser innrapporterte tall for elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige. Av dette ble 11 092 487 elsertifikater annullert i Norge og 22 717 992 annullert i Sverige.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 31,2 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2017. Beholdningen reduseres dermed med 2,6 millioner elsertifikater, og er etter 2017 på 10,7 millioner.

Elsertifikater som ikke er annullert i henhold til elsertifikatplikten utgjør 13 566 elsertifikater (Sverige: 10 769 og Norge: 2 797). Aktører som ikke har annullert elsertifikater i henhold til elsertifikatplikten skal betale en avgift for manglende annullering.

Ytterligere informasjon og analyser av annulleringen publiseres tirsdag 17. april 2018 kl 13.00.

Mer informasjon om annulleringen i Sverige finnes her.

 

Bakgrunn - annullering av elsertifikater i Norge

Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det elsertifikatpliktig elforbruk. I 2017 var elsertifikatkvoten på 13,7 prosent. Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater tilsvarende en andel av elsertifikatpliktig elforbruk. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

De som ikke har annullert elsertifikater i hht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr 139,0 (1,5 x kr 92,67) for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten. Avgiften er beregnet som 150 prosent av den gjennomsnittlige prisen på elsertifikater registrert i elsertifikatregistrene i perioden 1. april 2017 til og med 31. mars 2018.

 

Kontakt:

Nikolai Yde Aksnes , niak@nve.no ,  22 95 94 12

Anton Jayanand Eliston , ajel@nve.no , 22 95 98 81