34,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon siden 2012 - NVE

Gjennom det felles elsertifikatmarkedet har strømkundene i Norge og Sverige bidratt til å finansiere totalt 34,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon siden 2012. 

I 2019 ble det godkjent 7,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i elsertifikatordningen, hvorav 2,7 TWh i Norge. Dette er den største produksjonsøkningen i løpet av et år i elsertifikatmarkedets historie. Produksjon fra nye vindkraftverk utgjorde den største andelen av økningen for begge landene.

Ordningen med elsertifikater er en felles norsk-svensk støtteordning som skal øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige. Det felles målet om å øke den fornybare kraftproduksjonen med 28,4 TWh innen 2020 ble oppnådd allerede i 2019. I tillegg har Sverige utvidet sitt nasjonale mål med ytterligere 18 TWh innen 2030. NVE og den svenske Energimyndigheten forventer at det vil bli satt i drift om lag 20 TWh ny fornybar kraftproduksjon fra 2020 til utgangen av 2021.

- Dette betyr at det svenske målet om ytterligere 18 TWh kan nås innen 2021, dersom prosjektene gjennomføres som planlagt, påpeker Anne Vera Skrivarhaug, direktør i Energiavdelingen i NVE.

Annullering

I Norge og Sverige ble det til sammen utstedt 37,9 millioner elsertifikater for fornybar kraftproduksjon i 2019. Av det elsertifikatpliktige strømforbruket for 2019 ble det totalt annullert 41,9 millioner elsertifikater i begge landene. På årsbasis har den felles elsertifikatbeholdningen dermed blitt redusert med 4 millioner elsertifikater for 2019. Det innebærer at den teoretiske beholdningen for kalenderåret 2019 ble negativ. Markedet ble balansert ved hjelp av utstedte elsertifikater for januar og februar 2020.

Elsertifikatpliktige aktører i Norge måtte kjøpe elsertifikater tilsvarende 17,1 prosent av sitt beregningsrelevante forbruk for 2019. I Norge ble det totalt annullert 14 millioner elsertifikater for 2019. Av det elsertifikatpliktige forbruket var det 2 prosent, tilsvarende 165 639 elsertifikater, som ikke ble annullert i henhold til kvoteplikten. Mesteparten av elsertifikatene som ikke er annullert i henhold til kvoteplikten knytter seg til elsertifikatpliktig strømforbruk i 2018.

Om elsertifikatordningen

Norge ble fra 1.januar 2012 en del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Kraftprodusenter som deltar i elsertifikatmarkedet mottar ett elsertifikat per megawattime (MWh) de produserer i maksimalt 15 år. Elsertifikatene selges i et marked der tilbud og etterspørsel setter prisen. Produsenter av ny fornybar kraft får dermed en ekstra inntekt i tillegg til prisen på kraft. Etterspørselen etter elsertifikater oppstår ved at kraftleverandører og enkelte strømkunder er pålagt å kjøpe elsertifikater tilsvarende en viss andel (elsertifikatkvote) av sitt strømforbruk. Hvert år må den elsertifikatpliktige annullere elsertifikater tilsvarende sin elsertifikatplikt, som er kvotens andel av strømforbruket.

 

Kontakt:

Lars Fredrik Petrusson, lfep@nve.no, 47 71 05 10

Frida Hugaas Aulie, frau@nve.no, 92 01 27 24