I dag, 2. april, ble 18 669 353  elsertifikater for 2012 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet. Dette er første annullering av elsertifikater i det felles svensk-norske elsertifikatmarkedet.

Den totale elsertifikatplikten for 2012 i Norge og Sverige var 18 729 200 elsertifikater, viser innrapporterte kraftforbrukstall til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige. Av disse ble 18 669 353 annullert den 2. april. Dette tilsvarer 99,68 prosent.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 21,6 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2012. Med 18 669 353 annullerte elsertifikater for 2012, betyr det at beholdningen har økt med 2,9 millioner elsertifikater til en total beholdning på 11,8 millioner sertifikater

 

2 381 772 elsertifikater annullert i Norge

Norges beregningsrelevante volum elektrisk energi for 2012 var 81,1 TWh. Med en norsk kvoteplikt på tre prosent i 2012, tilsvarer det en elsertifikatplikt på 2,43 TWh. Av dette ble 2,38 TWh annullert, tilsvarende 97,9 prosent.

23 elsertifikatpliktige aktører mener at et beregningsrelevant volum på tilsammen 1,7 TWh i elsertifikatregisteret er feil. Elsertifikater for dette forbruket er foreløpig ikke annullert. Med en elsertifikatplikt på tre prosent vil det si at det potensielt kan bli annullert ytterligere 50 000 elsertifikater etter at NVE eller Statnett har avgjort sakene.

De som ikke har annullert elsertifikater i hht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr 267,80 (1,5 x 178,50 kr) for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten. Avgiften er beregnet som 150 prosent av den gjennomsnittlige prisen på elsertifikater registrert i elsertifikatregistrene i perioden 1. april 2012 til og med 31. mars 2013. Denne volumvektede gjennomsnittsprisen hvor alle transaksjoner mellom ulike juridiske enheter i det felles elsertifikatmarkedet inngår, var kr 178,50 i 2012.

16 287 581 elsertifikater annullert i Sverige

Sveriges beregningsrelevante volum elektrisk energi for 2012 var 91 TWh. Med en svensk kvoteplikt på 17,9 prosent i 2012, tilsvarer det en elsertifikatplikt på 16 296 244 elsertifikater. Av dette ble 16 287 581 elsertifikater annullert, noe som tilsvarer 99,95 prosent.

Ytterligere informasjon og analyser av annulleringen publiseres mandag 15. april 2013.

 

Bakgrunn - annulering av elsertifikater i Norge

Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel av det beregningsrelevante volumet. Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over beregningsrelevant volum til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater for beregningsrelevant kraftforbruk. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

  

Kontakt:

Anton Eliston, rådgiver, 22 95 98 81

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef,  22 95 91 24