17,8 millioner elsertifikater annullert - NVE

1. april, ble 17,8 millioner elsertifikater for 2014 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet. Dette er den tredje annulleringen av elsertifikater i det felles svensk-norske elsertifikatmarkedet

Den totale elsertifikatplikten for 2014 i Norge og Sverige var 17 844 046 elsertifikater, viser innrapporterte kraftforbrukstall til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige. Av dette ble 5 293 184 elsertifikater annullert i Norge, mens 12 546 958 elsertifikater ble annullert i Sverige.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 18,7 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2014. Med 17,8 millioner annullerte elsertifikater under årsoppgjøret for 2014, betyr det at beholdningen har økt med 0,9 millioner elsertifikater til en total beholdning på 13 millioner elsertifikater

Ytterligere informasjon og analyser av annulleringen publiseres onsdag 15. april 2014.

Bakgrunn - annullering av elsertifikater i Norge
Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det beregningsrelevante volumet. I 2014 var elsertifikatkvoten på 6,9 prosent. Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over beregningsrelevant volum til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater for beregningsrelevant kraftforbruk. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

De som ikke har annullert elsertifikater i hht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr 257,4 (1,5 x kr 171,6) for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten. Avgiften er beregnet som 150 prosent av den gjennomsnittlige prisen på elsertifikater registrert i elsertifikatregistrene i perioden 1. april 2014 til og med 31. mars 2015.

Kontakt:
Leif I. Husabø, førstekonsulent, 22 95 94 67
Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef, 22 95 91 24