16,2 millioner elsertifikater annullert - NVE

I dag, 1. april, ble 16,2 millioner elsertifikater for 2013 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet. Dette er den andre annulleringen av elsertifikater i det felles svensk-norske elsertifikatmarkedet.

Den totale elsertifikatplikten for 2013 i Norge og Sverige var 16 183 893 elsertifikater, viser innrapporterte kraftforbrukstall til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige. Av dette ble 3 918 979 elsertifikater annullert i Norge, mens 12 264 914 elsertifikater ble annullert i Sverige.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 16,4 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2013. Med 16,2 millioner annullerte elsertifikater under årsoppgjøret for 2013, betyr det at beholdningen har økt med 0,2 millioner elsertifikater til en total beholdning på 12 millioner elsertifikater

Ytterligere informasjon og analyser av annulleringen publiseres fredag 11. april 2014.

 Bakgrunn - annullering av elsertifikater i Norge

Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det beregningsrelevante volumet. I 2013 var elsertifikatkvoten på 4,9 prosent. Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over beregningsrelevant volum til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater for beregningsrelevant kraftforbruk. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

De som ikke har annullert elsertifikater i hht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr 277,52 (1,5 x 185,01kr) for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten. Avgiften er beregnet som 150 prosent av den gjennomsnittlige prisen på elsertifikater registrert i elsertifikatregistrene i perioden 1. april 2013 til og med 31. mars 2014.

  

Kontakt:

Anton Eliston, rådgiver, 22 95 98 81

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef,  22 95 91 24