12 godkjente anlegg - NVE

NVE har per 26.1.2012 mottatt 109 søknader fra kraftverk som ønsker å delta i elsertifikatordningen. 12 anlegg er godkjent.

Siden 2. januar har kraftprodusenter som ønsker å søke om godkjenning av sine kraftverk for deltakelse i elsertifikatordningen, kunnet sende inn søknader via Altinn. Så langt har det kommet inn 109 søknader, totalt har anleggene det er søkt godkjennelse for en normalårsproduksjon på ca. 450 GWh.

107 av søknadene er fra vannkraftverk, mens det er én søknad fra et vindkraftverk og én søknad fra et biokraftverk.

De tolv godkjente produksjonsanleggene er alle vannkraftverk. Samlet har de en produksjon på ca. 50 GWh/år. De første elsertifikatene fra norske kraftverk blir utstedt 8. februar.

Ingen søknadsfrist for godkjennelse av anlegg

 NVE har mottatt henvendelser vedrørende når fristen utløper for å søke godkjenning om deltakelse i elsertifikatordningen. Det er generelt ikke satt noen slik frist, alle innehavere som mener sitt anlegg er elsertifikatberettiget kan derfor fremdeles søke om godkjennelse. Unntaket er for anlegg hvor det er mottatt statlig investeringsstøtte, disse må betale tilbake støttebeløpet innen 30.4.2012.

Tildelingsperiode for deltakelse i elsertifikatmarkedet fastsettes som 15 år, minus den tiden anlegget har vært i drift frem til 1.1.2012. Det betyr at den tiden NVE bruker på å behandle en søknad ikke vil ha noen betydning for hvor lenge et anlegg kan være elsertifikatberettiget.

Les mer om søknadsprosessen