Avtalen mellom Norge og Sverige angir at eventuelle endringer i elsertifikatordningen skal gjøres i forbindelse med en såkalt kontrollstasjon der de to landene i felleskap påser at ordningen fungerer etter hensikten.

 

Elsertifikatordningen er forankret i avtalen om et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige fra 2011, og i lover og forskrifter i begge land. I avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater, er det angitt at det skal være kontrollstasjoner hvor partene med jevne mellomrom gjennomfører felles utredninger og drøftinger. Kontrollstasjonene omhandler blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket.

5. mai 2017 ble det inngått en endringsavtale som slo fast at Sverige kan forlenge elsertifikatsystemet med et nytt mål om utbygging av fornybar kraft til 2030. I tillegg ble det innlemmet i avtalen at innen utgangen av 2020 skal Sverige innføre en stoppmekanisme som bidrar til måloppnåelse i 2030 og til forutsigbarhet for markedsaktørene om perioden etter måloppnåelse. Den første kontrollstasjonen i den norsk-svenske ordningen ble sluttført innen utgangen av 2015, og endringer i elsertifikatordningen trådte i kraft 1. januar 2016.

Arbeidet med den andre kontrollstasjonen startet opp høsten 2015, der endringer i elsertifikatordningen trådte i kraft 1. januar 2018. Fra samme dato ble kvotene i Norge og Sverige flyttet fra lov til forskrift, der prinsipper for årlig teknisk justering ble innlemmet i loven. Det vil si at tekniske justeringer skal være en årlig øvelse, mens større endringer i kvotene fortsatt vil måtte inkluderes i kontrollstasjoner.

Nå pågår den tredje kontrollstasjonen (2019). Det tas sikte på at eventuelle lovendringer kan tre i kraft 1.1.2020.

Kontrollstasjon 2019 - pågående 2018- 2019

I Norge har Olje- og energidepartementet (OED) gitt NVE i oppdrag å utrede grunnlag for kontrollstasjonen 2019 med frist 20. desember 2018. Oppdraget består av to deloppdrag, og kan leses her. Energimyndigheten har fått et eget oppdrag som de skal svare ut til sitt Miljö- och energidepartement, med samme frist. Oppdragene ble sendt på høring med frist 1. mars 2018.

NVE er bedt om å analysere konsekvensene av ulike utforminger av en svensk stoppregel for elsertifikatmarkedets funksjon og for ulike markedsaktører. I tillegg skal NVE overvåke om det skjer (eller har skjedd) tildeling av elsertifikater ved nullpriser eller negative priser på elektrisitet, og i så tilfelle beskrive konsekvensene ved dette.

NVE leverte sin rapport til Olje- og energidepartementet 18. desember 2018.

Energimyndigheten sin rapport ble levert til det svenske Miljö- och energidepartement samtidig som NVE sin rapport.

Last ned kontrollstasjonsrapporten med NVEs anbefalinger.

Last ned Energimyndighetens rapport.

Rapportene er sendt på høring der interessenter bes om å komme med sine innspill innen 5. april 2019. 

Kontrollstasjon 2017 - avsluttet

NVE og Energimyndigheten i Sverige har overlevert sine besvarelser av kontrollstasjonsoppdrag til sine respektive departmenter i to deler. NVEs rapporter kan lastes ned her: 

Rapportene ble sendt på høring, og endringer i lov og i forskrift trådte i kraft 1.1.2018.

Kontrollstasjon 2015 - avsluttet

NVE og Energimyndigheten i Sverige mottok 11. februar 2013 hvert sitt utredningsoppdrag fra sine respektive departementer, Olje- og energidepartementet i Norge og Näringsdepartementet i Sverige. 

NVE og Energimyndigheten overleverte sine kontrollstasjonsrapporter til sine departementer den 11. februar 2014. NVEs rapport kan lastes ned her:

Rapportene ble sendt på høring, og endringer i elsertifikatordningen trådte i kraft 1. januar 2016.