Energiforsyning - NVE

Norge er i en særstilling når det gjelder fornybar energi ved at rundt halvparten av energien vi bruker er elektrisitet fra fornybare energikilder. Videre har Norge et betydelig potensial for å øke bruken av fornybar energi innenfor blant annet vannkraft, vindkraft og bioenergi.

En av NVEs oppgaver er å fremskaffe oversikter over det samlede økonomiske og teknisk utnyttbare energipotensialet i Norge.

En ressurskartlegging gjøres for å øke kunnskapen om energivolumet fra ulike energiteknologier. Dette kan brukes til å vurdere energibidraget fra de samme teknologiene på kort og lang sikt.

En ressurskartlegging er ikke en prosjektplanlegging der resultatet kan brukes til konsesjonssøknad og bygging. En ressurs vil endre seg over tid etter bedret lokal kunnskap, teknologi-, kostnads- og markedsutvikling. Det er derfor en kontinuerlig prosess å arbeide med ressursoversikter.