I 2016 ble det produsert 2,1 TWh fra vindkraft i Norge. Samlet installert effekt var på 873 MW fordelt på 374 vindturbiner. Vindkraften stod for 1,4% av den samlede kraftproduksjonen i Norge.

Nøkkeltall for norsk vindkraftproduksjon i 2016

Samlet installert ytelse: 873 MW

Produksjon: 2 125 GWH

Antall turbiner: 374

Gjennomsnittlig turbinstørrelse: 2,3 MW

Brukstid: 2 512 t

Kapasitetsfaktor: 28,7%

Produksjonsindeks: 92 %

Kilder:

Rapport 12-2017 Vindkraft - produksjon i 2016

Produksjonsrapporter

Ny kraftproduksjon

Illustrasjon: Vindkart for Norge

Produksjonsrapporter Vindressurser
Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over konsesjonssøkte og utbygde vindkraftverk

Vindkraftverk i kart

Kontaktinformasjon

Vindressurser

Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon, med mye vind spredt over store arealer. NVE har derfor sett det som en viktig oppgave å kartlegge landets utbyggbare vindkraftressurser.

Produksjonsdata

NVE publiserer årlige rapporter om status og produksjon for eksisterende norske vindkraftverk.

Historiske timesverdier for produksjon ved samtlige fullskala vindparker i Norge er også tilgjengelige for nedlasting for perioden 2002-2016.  Dataene er innhentet via Statnett og er ikke kvalitetssikret av NVE.

Fil med produksjonsdata

I tillegg til de faktiske produksjonsseriene er grunndataene som ligger bak NVEs produksjonsindekser også gjort tilgjengelige i samme fil. Disse er kontinuerlige, modellerte produksjonsserier for perioden 2000-2016. Metodene bak seriene er beskrevet i vedleggene til NVEs produksjonsrapporter om vindkraft.

Eventuelle spørsmål kan rettes til David Weir, Energiavdelingen.

 

Vindkraft og konsesjonsplikt

Vindkraftverk for produksjon av elektrisitet er omfattet av energiloven og er normalt konsesjonspliktige.

Anlegg som består av inntil 5 vindturbiner med en samlet installert effekt under 1 MW er fritatt fra konsesjonsplikten.

Lover og regler
Utbyggere av vindkraftverk må forholde seg til en rekke lover og forvaltningsorgan.
Les mer

Veiledere og rapporter 
Det er utarbeidet en rekke veiledere og rapporter i tilknytning til utbygging av vindkraftverk. 
Oversikten finner du her