I 2018 ble det produsert 3,9 TWh fra vindkraft i Norge. Samlet installert effekt var på nesten 1700 MW fordelt på 610 vindturbiner. Av dette ble 506 MW og 1,7 TWh ferdigstilt i løpet av 2018. Vindkraften stod for nesten tre prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge.

Nøkkeltall for norsk vindkraftproduksjon i 2018

Samlet installert ytelse: 1 695 MW

Produksjon: 3 870 GWh

Antall turbiner: 610

Gjennomsnittlig turbinstørrelse: 2,8 MW

Brukstid: 2 856 t (2017 tall)

Kapasitetsfaktor: 32,3% (2017 tall)

Produksjonsindeks: 102,3 % (2017 tall)

Kilder:

Rapport 09-2018 Vindkraft - produksjon i 2017

Produksjonsrapporter

Ny kraftproduksjon

Illustrasjon: Vindkart for Norge

Produksjonsrapporter Vindressurser
Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over konsesjonssøkte og utbygde vindkraftverk

Vindkraftverk i kart

Kontaktinformasjon

Vindressurser

Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon, med mye vind spredt over store arealer. NVE har derfor sett det som en viktig oppgave å kartlegge landets utbyggbare vindkraftressurser.

Produksjonsdata

NVE publiserer årlige rapporter om status og produksjon for eksisterende norske vindkraftverk.

Historiske timesverdier for produksjon ved samtlige fullskala vindparker i Norge er også tilgjengelige for nedlasting for perioden 2002-2017. Dataene er innhentet via Statnett. Tall fra 2018 vil bli publisert så snart de er klare.

Fil med produksjonsdata

I tillegg til de faktiske produksjonsseriene er grunndataene som ligger bak NVEs produksjonsindekser også gjort tilgjengelige i samme fil. Disse er kontinuerlige, modellerte produksjonsserier for perioden 2000-2017. Metodene bak seriene er beskrevet i vedleggene til NVEs produksjonsrapporter om vindkraft.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ann Myhrer Østenby, Energiavdelingen.

 

Vindkraft og konsesjonsplikt

Vindkraftverk for produksjon av elektrisitet er omfattet av energiloven og er normalt konsesjonspliktige.

Anlegg som består av inntil 5 vindturbiner med en samlet installert effekt under 1 MW er fritatt fra konsesjonsplikten.

Lover og regler
Utbyggere av vindkraftverk må forholde seg til en rekke lover og forvaltningsorgan.
Les mer

Veiledere og rapporter 
Det er utarbeidet en rekke veiledere og rapporter i tilknytning til utbygging av vindkraftverk. 
Oversikten finner du her