Om lag 95 % av kraftproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft. Ved inngangen til 2018 var midlere årlig produksjon i det utbygde vannkraftsystemet beregnet til 133,9 TWh, hvorav små kraftverk utgjør 10,3 TWh.

En av NVEs forvaltningsmessige oppgaver er å ha oversikt både over eksisterende kraftverk og potensial for nye prosjekter. Per 1.1.2018 består det utbygde vannkraftsystemet av:

Kategori

Antall

Ytelse [MW]

Midlere årsproduksjon [TWh]

Under 1 MW

569

182

0,78

1-10 MW

690

2 389

9,48

10-100 MW

259

9 643

43,08

Over 100 MW

81

19 623

80,71

Pumper

30

---

-0,16

Totalt

Kraftverk:1599

Pumper: 30

31 837

133,89

Ved inngangen til 2018 var det under bygging 2,2 TWh ny vannkraft og ytterligere 5,8 TWh har fått utbyggingstillatelse som er ikke realisert enda. Videre er det under behandling 5,8 TWh ny vannkraftproduksjon.

Som grunnlag for vannkraftpotensialet legges det til grunn en referanseperiode på 30 år. Referanseperioden for vannkraftpotensialet ble oppdatert fra og med 2012 og er nå basert på perioden 1981-2010. Tidligere ble det lagt til grunn perioden 1970-1999. En nærmere beskrivelse om oppdatering av referanseperioden finnes her.

NVE publiserer en kvartalsvis oversikt over endelige tillatelser og ny utbygging for foregående kvartal og totaltall for kalenderåret. Videre inneholder oversikten inneholder blant annet hvor mye ny kraft som er under bygging og endelige tillatelser som ikke er utbygd eller under bygging.

nettsiden er det en oversikt med blant annet saker knyttet til vannkraftutbygging. Oversikten viser imidlertid ikke hvilke prosjekter som er realisert.