All produksjon av elektrisk energi i Norge kan få utstedt opprinnelsesgarantier. Søknad om godkjenning av kraftverk sendes til NVE. Kraftverket må være i drift for å kunne søke. Tildelingsperioden er fem år, og godkjenningen må deretter fornyes ved å sende inn ny søknad.

Krav til søkeren

Søkeren må ha et organisasjonsnummer slik at man kan autentisers via Altinn. Selskapet eller foretaket som eier kraftverket er i NVE sine databaser registrert med organisasjonsnummer. Kraftverk som eies direkte av privatpersoner, ikke via et selskap eller foretak, og som derfor ikke har et organisasjonsnummer, må ta direkte kontakt med NVE.

Det må opprettes et kundeforhold med Statnett slik at opprinnelsesgarantier kan utstedes på søkers konto. Dette kundeforholdet skal opprettes før søknaden er godkjent. Det er også anledning til å la andre aktører administrere opprinnelsesgarantihandel på dine vegne i opprinnelsesgaranti- registeret.

Før det søkes om opprinnelsesgarantier hos NVE må søkeren sørge for at måleutstyret til kraftverket oppfyller de kriterier NVE setter.

I forbindelse med søknaden skal kraftverkets P-kode oppgis. Dette nummeret kan man få ved henvendelse til det aktuelle nettselskapet kraftverket er tilkoblet. Søker dokumenterer hvor avregningsmåler med den gitte P-kode er plassert ved å sende inn enlinjeskjema for kraftverket, hvor måleren er inntegnet 

Her finner du skjema

(Bokmål) | (Nynorsk)

Søknadsprosessen

Trinn 1.

Søker kontakter Statnett og oppretter konto i opprinnelsesgarantiregisteret (NECS).

Trinn 2.

Eier av kraftverk henvender seg til NVE via nettsiden. Herfra blir søkeren henvist videre til Altinn for autentisering. Kraftverkseieren er registrert med selskapets eller foretakets organisasjonsnummer i foretaksregisteret i Brønnøysund. Kraftverk som eies direkte av privatpersoner (ikke gjennom registrerte foretak), og derfor ikke har et organisasjonsnummer, må ta kontakt med NVE, se kontaktinformasjon nedenfor.

Trinn 3.

Når søker er autentisert via Altinn velges NVEs søknadsskjema for opprinnelsesgarantier. Liste over alle anlegg som søker eier vil da komme opp i skjermbildet. Dersom søkeren ikke får opp kraftverk som selskapet eller foretaket eier, kan dette skyldes at eier av kraftverket ikke er registrert med organisasjonsnummer i NVE sine databaser. For å melde fra om slike vannkraftverk bes eieren av kraftverket sende inn idriftsettelsesskjema til NVE. For andre typer kraftverk, ta kontakt med NVE.

Søker velger hvilket anlegg det skal søkes om opprinnelsesgarantier for.

Delegering av rett til å sende inn skjema

Enhetsregisteret inneholder opplysninger om leder/administrerende direktør i den enkelte virksomhet. Denne personen har via Altinn automatisk tilgang til søknadsskjemaet. Tilgangen kan delegeres til andre. 

Les mer om roller og delegering i Altinn.

Hva skal fylles inn?

NVEs informasjon om kraftverket (navn, beliggenhet, installert effekt (MW), midlere produksjon (GWh/år), dato for konsesjon (eller fritak for konsesjon), år for idriftsettelse og eiere) kommer opp. Søker kan legge kommentarer direkte inn i søknadsskjema dersom man er uenig NVEs data. Forslag til endringer vil bli loggført og kontrollert av saksbehandler.

Søknadsskjermbildet vil variere noe etter hvilken type kraftverk det søkes om opprinnelsesgarantier for. Søkeren må selv legge inn kraftverkets P-kode. Det er fra dette punktet kraftproduksjonen måles og rapporteres. Denne måleverdien er grunnlaget for Statnetts utstedelse av opprinnelsesgarantier. Det er nettselskapene som har oversikt over kraftverkenes P-koder. Videre må søker oppgi om de har mottatt statsstøtte og eventuelt hvilken type.

Søkeren kan lagre søknaden underveis. Når søker trykker "send søknad", sendes den til NVEs saksbehandler og søker får kvittering for innsendt søknad på e-post.

Trinn 4: NVE behandler søknaden og sender melding til Statnett 

Saksbehandler kontrollerer data og vedlagt dokumentasjon. Anlegget kategoriseres og godkjennes hos NVE. Søker får en bekreftelse på at anlegget er godkjent i form av at vedtaksbrevet kommer i posten. Godkjennelsen varer i 5 år. Dokumentasjon på godkjent anlegg sendes fra NVE til Statnett.

Trinn 5: Utstedelse av opprinnelsesgarantiene

Statnett utsteder opprinnelsesgarantiene.


Flytskjema for hvordan du søker om opprinnelsesgarantier

Spesielt om bio- og CHP-anlegg

Alle bioanlegg må dokumentere sin brenselmiks direkte til Statnett på samme måte som det gjøres i dag. Det vil ikke bli utstedt opprinnelsesgarantier før en slik dokumentasjon foreligger.

Når det gjelder CHP-anlegg vil godkjenningsregelverket følge av opprinnelsesgarantiforskriften og CHP-direktivet. Det vil stilles krav om dokumentasjon av brenselmiks i likhet med bioanlegg. Endelige retningslinjer vil utarbeides etter behov.

Ny godkjenning etter fem år

Når anlegget har vært godkjent i fem år må godkjennelsen fornyes. Ny søknad innsendes til NVE for behandling. Det er mulig å sende inn ny søknad når det er et halvt år igjen til utstedelsen stopper. Dette gjøres i Altinn, slik som beskrevet over.

Endring av anlegg

Den som har fått godkjennelse av et anlegg skal uten ugrunnet opphold innrapportere endring av anlegg eller driftsmåte til NVE. Dette gjelder spesielt endringer som påvirker installert ytelse og produksjon. Innraporteringen gjøres ved å sende en e-post til nve@nve.no . Merk e-post med "informasjon om (kraftverksnavn) kraftverk, opprinnelsesgarantier".

Har du spørsmål, send e-post til nve@nve.no