Kraftnettet transporterer strømmen fra produsent til forbruker. Et velfungerende nett er en forutsetning for sikker strømforsyning.

Kraftnettet er bygget opp på følgende måte: 

Transmisjonsnettet

Transmisjonsnettet ble tidligere kalt sentralnettet. Dette er hovedveiene i kraftsystemet og forbinder produsenter og forbrukere i ulike deler av landet med hverandre. Transmisjonsnettet omfatter også overføringsledninger til utlandet. Transmisjonsnettet består i hovedsak av kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, men i enkelte deler av landet inngår også kraftledninger med 132 kV spenning. Søknader om anlegg i transmisjonsnettet behandles av NVE.

Distribusjonsnettet

Nettnivåene under transmisjonsnettet var tidligere inndelt i regionalnett og distribusjonsnett, der regionalnettet var bindeleddet mellom sentralnettet og distribusjonsnettene og distribusjonsnetteten forsynte sluttbrukerne (husholdninger, tjenesteyting og industri). Begge disse nettnivåene er nå definert som distribusjonsnett og omfatter ledninger med spenningsnivå fra 220 kV og helt ned til lavspenningsnettet.

Normale spenningsnivåer i distribusjonsnettet er 132, 66, 22 kV, og helt ned til 230 V for levering til vanlige husholdninger.

Behandling av konsesjonssaker i transmisjons- og distribusjonsnettet

Søknader om bygging og drift av kraftledninger, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg i transmisjons- og distribusjonsnettet med spenning over 22 kV behandles av NVE. Det kan etter energiloven gis anleggskonsesjon til anlegg som anses å være samfunnsmessig rasjonelle. Det kan og søkes om ekspropriasjonstillatelse for elektriske anlegg etter oreigningslova. Denne søknaden behandles av NVE samtidig med søknaden om anleggskonsesjon. Les mer om behandlingsprosessen.

Områdekonsesjon

Norge er delt inn i områder hvor én netteier er områdekonsesjonær. Elektriske anlegg for fordeling av elektrisk energi med spenning til og med 22 kV kan netteieren bygge og drive innenfor rammen av en områdekonsesjon i sitt område. Det innebærer at NVE har overført saksbehandlingen i forbindelse med å forberede bygging og drift av disse anleggene til nettselskapet selv. Områdekonsesjonen gjelder bare for kraftledninger som distribuerer elektrisk energi (nettanlegg), og ikke for kraftledninger som går fra et kraftverk og fram til et tilknytningspunkt i nettet (produksjonsanlegg). Les mer om områdekonsesjon.

Fordeling av luftledninger og kabler i km.

Oppdatert per juni 2014.

Luftledning: 28 741 km

Jordkabel: 1 183 km

Sjøkabel: 424 km

Kilde: Statistikk for ledninger

Kontaktinformasjon

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over nettanlegg i Norge

Nettanlegg i kart