Kraftnettet transporterer strømmen fra produsent til forbruker. Et velfungerende nett er en forutsetning for sikker strømforsyning.

Kraftnettet er bygget opp på følgende måte: 

Transmisjonsnettet

Transmisjonsnettet er hovedveiene i kraftsystemet og forbinder produsenter og forbrukere i ulike deler av landet med hverandre. Transmisjonsnettet omfatter også overføringsledninger til utlandet. Transmisjonsnettet består i hovedsak av kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, men i enkelte deler av landet inngår også kraftledninger med 132 kV spenning.

Regionalnettet

Nettnivået under transmisjonsnettet er regionalnettet, som er bindeleddet mellom transmisjonsnettet og nettnivået under. Normale spenningsnivåer i distribusjonsnettet er 132 og 66 kV.

Distribusjonsnettet

Distribusjonsnettet forsyner sluttbrukerne (husholdninger, tjenesteyting og industri). Distribusjonsnettet omfatter spenninger fra og med 22 kV og helt ned til 230 V lavspenningsnettet, som forsyner vanlige husholdninger. 

Behandling av konsesjonssaker i transmisjons- og regionalnettet

Søknader om bygging og drift av kraftledninger, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg i transmisjons- og regionalnettet, dvs. anlegg med spenning over 22 kV, behandles av NVE. NVE kan etter energiloven gi anleggskonsesjon til anlegg som anses å være samfunnsmessig rasjonelle. Det kan også søkes om ekspropriasjonstillatelse for elektriske anlegg etter ekspropriasjonsloven. Søknader om ekspropriasjonstillatelse behandles av NVE samtidig med søknaden om anleggskonsesjon. Les mer om behandlingsprosessen.

Områdekonsesjon

Norge er delt inn i områder hvor én netteier har områdekonsesjon. Områdekonsesjonen gir netteier rett og plikt til å bygge og drive elektriske fordelingsanlegg med spenning til og med 22 kV i sitt område. Det innebærer også at NVE har overført saksbehandlingen i forbindelse med å forberede bygging og drift av disse anleggene til nettselskapet selv. Les mer om områdekonsesjon.