Kraftnettet transporterer strømmen fra produsent til forbruker. Et velfungerende nett er en forutsetning for sikker strømforsyning.

Kraftnettet er bygget opp på følgende måte: 

Sentralnettet

Sentralnettet er hovedveiene i kraftsystemet og forbinder produsenter og forbrukere i ulike deler av landet med hverandre. Sentralnettet omfatter også overføringsledninger til utlandet. Sentralnettet består i hovedsak av kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, men i enkelte deler av landet inngår også kraftledninger med 132 kV spenning. Søknader om anlegg i sentralnettet behandles av NVE.

Regionalnettet

Regionalnettene er bindeledd mellom sentralnettet og distribusjonsnettene. De mest utbredte spenningsnivåene er 132 kV og 66 kV. Søknader om anlegg i regionalnettet behandles av NVE.

Distribusjonsnettet

Distribusjonsnett er de lokale nettene og sørger normalt for distribusjon av kraft til sluttbrukerne, som husholdninger, tjenesteyting og industri. Distribusjonsnettene har normalt spenning opp til 22 kV, men spenningen transformeres ned til 230 volt for levering til vanlige strømbrukere. Anlegg i distribusjonsnettet behandles vanligvis i forbindelse med områdekonsesjonsordningen.

Behandling av konsesjonssaker i sentral- og regionalnettet

Søknader om bygging og drift av kraftledninger, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg i sentral- og regionalnettet behandles av NVE. Det kan etter energiloven gis anleggskonsesjon til anlegg som anses å være samfunnsmessig rasjonelle. Det kan og søkes om ekspropriasjonstillatelse for elektriske anlegg etter oreigningslova. Denne søknaden behandles av NVE samtidig med søknaden om anleggskonsesjon. Les mer om behandlingsprosessen.

Områdekonsesjon

Norge er delt inn i områder hvor én netteier er områdekonsesjonær. Elektriske anlegg for fordeling av elektrisk energi med spenning til og med 22 kV kan netteieren bygge og drive innenfor rammen av en områdekonsesjon i sitt område. Det innebærer at NVE har overført saksbehandlingen i forbindelse med å forberede bygging og drift av disse anleggene til nettselskapet selv. Områdekonsesjonen gjelder bare for kraftledninger som distribuerer elektrisk energi (nettanlegg), og ikke for kraftledninger som går fra et kraftverk og fram til et tilknytningspunkt i nettet (produksjonsanlegg). Les mer om områdekonsesjon.

Fordeling av luftledninger og kabler i km.

Oppdatert per juni 2014.

Luftledning: 28 741 km

Jordkabel: 1 183 km

Sjøkabel: 424 km

Kilde: Statistikk for ledninger

Kontaktinformasjon

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over nettanlegg i Norge

Nettanlegg i kart