Tall og fakta om energiforsyning, kraftressurser, kraftproduksjon og konsesjonsbehandling.

Ny kraftproduksjon

Endelig konsesjon/fritak

Totalt  2018 (antall)

Små vannkraftverk (<10 MW)

30

Opprusting og utvidelse

7

Vannkraft > 10 MW

2

Vindkraft

8

Sum

47

Tabellen viser hovedtall for saker der det har blitt gitt endelig tillatelse til realisering av kraftproduksjon i sum for hele året. Tallene inkluderer vedtak om konsesjonsfritak, men ikke om konsesjonsplikt. Disse tallene inngår i tabell D, såfremt kraftverkene ikke er bygget og satt i drift. Saker som er til klagebehandling er ikke inkludert. Kilde: Ny kraftproduksjon

 

Kraftproduksjon

Produksjon TWh 3. kvartal 2018  
Norge  30,7 TWh
Sverige  30,8 TWh
Danmark  5,3 TWh
Finland  13,7 TWh 
Sum Norden  80,5 TWh

 

Kvartalsrapporter Kraftsituasjonsrapporter

SSBs elektrisitetsstatistikk

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken.

Statistisk sentralbyrås elektrisitetsstatistikk