Tall og fakta om energiforsyning, kraftressurser, kraftproduksjon og konsesjonsbehandling.

Ny kraftproduksjon

Endelig konsesjon/fritak

Totalt  2017 (antall)

Små vannkraftverk (<10 MW)

574

Opprusting og utvidelse

17

Vannkraft > 10 MW

3

Vindkraft

9

Sum

103

Tabellen viser hovedtall for saker der det har blitt gitt endelig tillatelse til realisering av kraftproduksjon i sum for hele året. Tallene inkluderer vedtak om konsesjonsfritak, men ikke om konsesjonsplikt. Disse tallene inngår i tabell D, såfremt kraftverkene ikke er bygget og satt i drift. Saker som er til klagebehandling er ikke inkludert. Kilde: Ny kraftproduksjon

 

Kraftproduksjon

Produksjon TWh 2. kvartal 2017  
Norge  33,3 TWh
Sverige  36,5 TWh
Danmark  6,3 TWh
Finland  14,0 TWh 
Sum Norden  90,1 TWh

 

Kvartalsrapporter Kraftsituasjonsrapporter

SSBs elektrisitetsstatistikk

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken.

Statistisk sentralbyrås elektrisitetsstatistikk