Tall og fakta om energiforsyning, kraftressurser, kraftproduksjon og konsesjonsbehandling.

Ny kraftproduksjon

Endelig konsesjon/fritak

Sum 3. kvartal 2016

Små vannkraftverk (<10 MW)

57

Opprusting og utvidelse

6

Vannkraft > 10 MW

4

Vindkraft

3

Sum

123

Tabellen viser hovedtall for saker der det har blitt gitt endelig tillatelse til realisering av kraftproduksjon i løpet av kvartalet og i sum for hele året. Tallene inkluderer vedtak om konsesjonsfritak, men ikke om konsesjonsplikt. Disse tallene inngår i tabell D, såfremt kraftverkene ikke er bygget og satt i drift. Saker som er til klagebehandling er ikke inkludert. Kilde: Ny kraftproduksjon

 

Kraftproduksjon

Produksjon TWh 2. kvartal 2015  
Norge  33,8 TWh
Sverige  33,9 TWh
Danmark  5,4 TWh
Finland  14,5 TWh 
Sum Norden  87,6 TWh
Kvartalsrapporter Kraftsituasjonsrapporter

SSBs elektrisitetsstatistikk

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken.

Statistisk sentralbyrås elektrisitetsstatistikk