Avtalen mellom Norge og Sverige angir at eventuelle endringer i elsertifikatordningen skal gjøres i forbindelse med en såkalt kontrollstasjon der de to landene i felleskap påser at ordningen fungerer etter hensikten.

 

Elsertifikatordningen er forankret i avtalen om et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige fra 2011, og i lover og forskrifter i begge land. I avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater, er det angitt at det skal være kontrollstasjoner hvor partene med jevne mellomrom gjennomfører felles utredninger og drøftinger. Kontrollstasjonene omhandler blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket.

Den første kontrollstasjonen i den norsk-svenske ordningen blir sluttført innen utgangen av 2015, og endringer i elsertifikatordningen trer i kraft 1. januar 2016. Arbeidet med den andre kontrollstasjonen startet opp høsten 2015, med sikte å at eventuelle endringer i elsertifikatordningen skal tre i kraft 1. januar 2018. 

Kontrollstasjon 2017 - pågående 2015- 2018

NVE og Energimyndigheten i Sverige har overlevert sin besvarelse av kontrollstasjonsoppdrag til sine respektive departmenter i to deler: 

Høsten 2016 og vinteren 2017 pågår det forhandlinger mellom Norge og Sverige om hvordan elsertifikatordningen skal fungere etter 2020, i en situasjon hvor Sverige utvider ordningen med et nytt mål om 18 TWh ny produkjson til 2030. NVE og Energimyndighetens anbefalinger i Kontrollstasjonsrapport 2017 del 2 er en del av forhandlings- og beslutningsgrunnlaget. 

Historikk

NVE og Energimyndigheten i Sverige mottok 24. september 2015 hvert sitt utredningsoppdrag fra sine respektive departementer, Olje- og energidepartementet i Norge og det svenske Miljö- och energidepartementet (oppdrag 1-4 under).

brev av 18.12.2015 ble NVE i et tillegssoppdrag bedt om å vurdere om kvotekurven i elsertifikatsystemet bør lovreguleres på en slik måte at justering av årlige elsertifikatkvoter som følger av endringsavtalen og avtalen av 29. juni 2011 ikke må være gjenstand for lovendring. NVE skulle samtidig vurdere ulike metoder for teknisk justering. Den svenske Energimyndigheten har mottatt et lignende tilleggsoppdrag. 

        1. Teknisk justering av kvotekurven

 2. Tidspunkt for godkjenning av anlegg

 3. Markedsforbedringstiltak

 4. Utviklingen etter 2020

 5. Tilleggsoppdrag: Lovregulering av kvotekurven og metoder for teknisk justering

Mer informasjon om oppdraget fra det svenske Miljö- och energidepartementet til den svenske Energimyndigheten finnes her.

Høring av oppdrag 1- 4

I forbindelse med oppstart av arbeidet med den andre kontrollstasjonen for elsertifikater inviterte NVE og Energimyndigheten den 24.september 2015 bransjen til innspill til oppdragsbrev mottatt fra OED og det svenske Miljö- och energidepartementet. Høringsfristen ble satt til 19. oktober 2015. Høringsinnspillene mottatt finner du her

 

Kontrollstasjon 2015 - ferdig 

NVE og Energimyndigheten i Sverige mottok 11. februar 2013 hvert sitt utredningsoppdrag fra sine respektive departementer, Olje- og energidepartementet i Norge og Näringsdepartementet i Sverige. Arbeidet med grunnlaget for kontrollstasjon ble utført i tett samarbeid mellom de to etatene. Det ble også mottatt mange gode innspill fra aktørene i markedet.

NVE og Energimyndigheten overleverte sine kontrollstasjonsrapporter til sine departementer den 11. februar 2014. Overleveringen skjedde samtidig i Norge og Sverige, og rapportene er tilgjengelig for nedlasting.

Olje- og energidepartementet og Näringsdepartementet brukte rapportene som grunnlag i arbeidet med å justere elsertifikatordningen slik at målet om 28,4 TWh ny kraftproduksjon innen utgangen av 2020 nås.

Det ble åpnet for innspill til kontrollstasjonsrapportene utarbeidet av NVE og Energimyndigheten. Du kan lese mer om dette på hjemmesidene til Olje- og energidepartementet i Norge og Näringsdepartementet i Sverige. OED sendte NVEs rapport på høring.

Endringer i elsertifikatordningen tredde i kraft 1. januar 2016.