NVE fører tilsyn med økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter. Tilsynet omfatter kontroll av at kravene etterkommes, samt iverksetting av eventuelle reaksjoner.

Nemko utfører kontroll med energimerke - og økodesignkravene på vegne av NVE

Energimerking av produkter gir forbrukeren mulighet til å velge de mest energieffektive produktene. Det er viktig at butikker og nettbutikker som selger energirelaterte varer oppfyller kravene til energimerking, og at reklamemateriell viser riktig energieffektivitetsklasse.

NVE er delegert myndighet til å føre tilsyn med at kravene i energimerkeforskriften for produkter etterleves.  

NVE har inngått avtale med Nemko AS om utføring av kontrolloppgaver knyttet til forskriften om energimerking for produkter. Nemko AS vil bl.a. gjennomføre kontroller i butikklokaler og gjennomgå nettsider hvor energirelaterte produkter selges. Reklamemateriell vil også bli tatt ut til kontroll. Nærmere opplysninger om gjennomføringen av kontrollene vil bli sendt fra Nemko AS.

Nemko er i 2017 i gang med å kontrollere et utvalg butikker, nettbutikker og reklamemateriell. I år føres det også tilsyn med at produkter overholder kravene til miljøvennlig utforming. Når Nemko har utført kontroll, oversendes saken NVE for videre behandling. NVE har hjemmel til å kreve retting og pålegge tvangsmulkt inntil retting har skjedd. Ved gjentatte brudd på energimerkeregelverket, kan NVE også ilegge overtredelsesgebyr.

Se mer om kontrollene utført i 2016.

Mer om NVEs kontrollmetoder og reaksjonsformer

  • Dokumentkontroll: Kontroll av om produsentene overholder kravene til opplysningsplikt. Dvs. om tekniske dokumentasjon, samsvarserklæring, samsvarsvurdering, produktdatablad og energietikett er i orden. Samsvarserklæringen og CE-merket er fabrikantens eller importørens bekreftelse for at et produkt lovlig kan markedsføres og omsettes i EØS.
  • Kontrollmålinger: Kontroll av om opplysningene på energimerkene er korrekte og/eller om produktene overholder økodesignkravene til energieffektivitet og andre krav. Kontrollen omfatter tester av utvalgte produkter som gjøres på uavhengige og akkrediterte testlaboratorier.
  • Butikkontroll: Kontroll av om energimerkene blir brukt på produktene i butikkene eller ved salg gjennom internettbutikker og annonser (reklame og teknisk salgsmateriale). I tillegg kontroll av om andre relevante opplysninger oppgis i internettbutikker og i annonser (reklame og teknisk salgsmateriale).

Tilsyn har til hensikt å sikre at energisparepotensialet utløses, at det er like konkurransevilkår for de som produserer eller bringer produktene i markedet, samt ivareta konsumentenes interesser ved at de kjøper produkter som er i samsvar med de oppgitte salgsopplysningene.

Ved brudd på kravene kan NVE blant annet kreve retting og pålegge tvangsmulkt inntil retting har skjedd. 

Gjennomførte tilsyn

27.10.2017 NVE har gjennomført en spørreundersøkelse om varmepumper
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i juni 2017 en spørreundersøkelse om kjennskap til økodesignregelverket blant importører av varmepumper. Undersøkelsen viser at det er svært manglende kunnskap om hvilke krav som stilles til de ulike aktørene i bransjen. NVE planlegger derfor å holde et informasjonsmøte i desember 2017. Les mer her.

19.10.2017 Tilsyn med energimerkeforskriften for produkter viser fortsatt mye feilmerking
NVE har kontrollert om kravene til energimerking av produkter i butikker og i reklame overholdes. Mange av de store kjedene som ble kontrollert i 2016 hadde fortsatt butikker hvor produktene var mangelfullt merket. De færreste hadde merket alle produktene riktig. Les mer her.

16.05.2017 Kontroll med energimerking av produkter – mindre butikker flinkest
NVE har gjennomført kontroll med om kravene til energimerking av produkter i butikker, internettbutikker og i reklame overholdes. Mindre elektrobutikker, som Fagerborg Elektro AS og Skousen på Alnabru i Oslo var best i klassen. Også i Expert-butikken på Alnabru var alle de kontrollerte produktene merket med energietikett. Av det kontrollerte utvalget var det de store kjedene som syndet mest. Les mer her.

06.01.2016 To sparepæretyper trukket fra markedet etter tilsyn
NVE har gjennomført tilsyn med ti ulike sparepærer.
T
ilsynet ble gjort ved å teste sparepærene for 13 ulike økodesignkrav som skal være oppfylt før produktene kan CE-merkes og omsettes i EØS-området. Åtte av sparepærene tilfredsstilte kravene, mens to av pæretypene nå er trukket fra markedet. Les mer her.

06.01.2016 TV-er tilfredsstilte energikrav
NVE har gjennomført kontroll med ti ulike TV-modeller. Det ble ikke funnet avvik fra kravene til energieffektivitet som stilles i økodesignforskriften. Les mer her.

Gjennomførte møter

11.12.2017: Informasjonsmøte om luft-luft-varmepumper. Se presentasjoner her.

20.9.2017: Informasjonsmøte om lokal romoppvarming. Se presentasjoner her.