NVE fører tilsyn med økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter. Tilsynet omfatter kontroll av at kravene etterkommes, samt iverksetting av eventuelle reaksjoner.

Nemko utfører høsten 2016 og våren 2017 kontroll på vegne av NVE

Energimerking av produkter gir forbrukeren mulighet til å velge de mest energieffektive produktene. Det er viktig at butikker og nettbutikker som selger energirelaterte varer oppfyller kravene til energimerking. Nemko har høsten 2016 kontrollert energimerking av produkter i åtte butikker i Oslo-regionen. De har også kontrollert 11 internettbutikker, og syv reklamer. Til sammen er nær to tusen lyspærer, vaskemaskiner, støvsugere og fjernsyn kontrollert, se listen over de kontrollerte produktene under.

Kontrollerte produkter Butikk Nettbutikk Reklame Sum
Lyspærer   419    
Vaskemaskiner 185 366 32 583
Støvsugere 149 110 13 272
Fjernsyn 386 226 39 651
Sum 720 1121 84 1925

Det er gjort en rekke funn som kan tyde på at energimerkereglene ikke overholdes. Funnene er knyttet til at etikett og/eller produktdatablad mangler, inneholder feil informasjon, har feil format eller feil plassering.

NVE vil i starten av 2017 vurdere funnene og om det er grunn til reaksjoner. I 2017 vil det også føres tilsyn med at produkter overholder kravene til miljøvennlig utforming.

Se NVEs nyhetssak av 20.9.2016 om kontrollsamarbeidet

Mer om NVEs kontrolltyper og reaksjonsformer

  • Dokumentkontroll: Kontroll av om produsentene overholder kravene til opplysningsplikt. Dvs. om tekniske dokumentasjon, samsvarserklæring, samsvarsvurdering, produktdatablad og energietikett er i orden. Samsvarserklæringen og CE-merket er fabrikantens eller importørens bekreftelse for at et produkt lovlig kan markedsføres og omsettes i EØS.
  • Kontrollmålinger: Kontroll av om opplysningene på energimerkene er korrekte og om produktene overholder økodesignkravene til energieffektivitet og andre krav. Kontrollen omfatter tester av utvalgte produkter som gjøres på uavhengige og akkrediterte testlaboratorier.
  • Butikkontroll: Kontroll av om energimerkene blir brukt på produktene i butikkene eller ved salg gjennom internettbutikker og annonser (reklame og teknisk salgsmateriale). I tillegg kontroll av om andre relevante opplysninger oppgis i internettbutikker og i annonser (reklame og teknisk salgsmateriale).

Tilsyn har til hensikt å sikre at energisparepotensialet utløses, at det er like konkurransevilkår for de som produserer eller bringer produktene i markedet, samt ivareta konsumentenes interesser ved at de kjøper produkter som er i samsvar med de oppgitte salgsopplysningene.

Ved brudd på kravene kan NVE blant annet kreve retting og pålegge tvangsmulkt inntil retting har skjedd. 

Informasjon til forhandlere. Hvordan energimerke på internett?

Tidligere tilsyn

06.01.2016 To sparepæretyper trukket fra markedet etter tilsyn
NVE har gjennomført tilsyn med ti ulike sparepærer.
T
ilsynet ble gjort ved å teste sparepærene for 13 ulike økodesignkrav som skal være oppfylt før produktene kan CE-merkes og omsettes i EØS-området. Åtte av sparepærene tilfredsstilte kravene, mens to av pæretypene nå er trukket fra markedet. Les mer her.

06.01.2016 TV-er tilfredsstilte energikrav
NVE har gjennomført kontroll med ti ulike TV-modeller. Det ble ikke funnet avvik fra kravene til energieffektivitet som stilles i økodesignforskriften. Les mer her.