Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg IV til forordningen om energimerking 665/2013).
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde beregningene som er skissert i vedlegg II til økodesignforordningen 666/2013.
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 665/2013).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 665/2013).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 8 og vedlegg VIII til 518/2014)

Produkter som ikke tilfredsstiller kravene til miljøvennlig utforming, kan ikke CE-merkes, og er ikke lovlig omsatt i EU eller EØS.

Ansvar pålagt forhandlere

 • Nettsalg osv. der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 8 og vedlegg VII til 518/2014).
 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
  • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
   • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
   • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Produkter som er dekket av kravene

Forordningene om miljøvennlig utforming og energimerking omfatter de samme produktene, dvs. elektriske støvsugere som kan kobles til elnettet, inkludert canister-støvsugere, opprettstående støvsugere og sykloniske støvsugere. Forordningene skiller ikke mellom støvsugere til husholdningsbruk og kommersielle støvsugere, og gjelder for begge.

Kravene gjelder for støvsugere til rengjøring av teppegulv, harde gulv og til universell bruk (både teppegulv og harde gulv).

Industrielle støvsugere er unntatt.

Produkter som faller utenfor virkeområdet

Kravene gjelder ikke for:

 • Robotstøvsugere
 • Sentralstøvsugere
 • Våtstøvsugere og våt- og tørrstøvsugere
 • Batteridrevne støvsugere
 • Gulvpoleringsmaskiner
 • Utendørs støvsugere
 • Håndholdte støvsugere
 • Madrasstøvsugere
 • Askestøvsugere

Krav til økodesign

Kravene til miljøvennlig utforming når det gjelder energi- og rengjøringsytelse og lydnivå, blir implementert i 2 trinn som følger:

 

Krav til holdbarhet og levetid

Fra 1. september 2017 må støvsugere innfri følgende krav:

 • Slangen (hvis en slik finnes), må fremdeles være fullt funksjonell etter 40 000 svingninger under press
 • Den operasjonell levetiden for motoren skal være større eller lik 500 timers bruk

Krav til energimerking

Støvsugere må være energimerket med en skala fra A til G, og fra 1. September 2017 med en skala fra A+++ til D.

Måle- og beregningsmetodene for parametrene på energietiketten, er de samme som metodene som anvendes i henhold til økodesignforordningen.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Tilbake til hovedsiden

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Ett trinn opp

Forordninger

Forordning 666/2013, engelsk / norsk (uo) (Ø)
Forordning 665/2013, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledninger fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert flere retningslinjer om forordningene om miljøvennlig utforming og  energimerking for støvsugere.

En produsentveiledning som beskriver hovedelementene i forordningene om miljøvennlig utforming og energimerking for støvsugere.

En veiledning for levetidstesting av støvsugerslange og motor.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Støvsugere - engelsk /