Denne siden gir oversikt økodesign- og/eller energimerkekrav som er vedtatt eller under utforming for flere produktgrupper på tvers av produktområder.

Produktgruppe

Status for forordningene

Energimerkeforordning 518/2014 om energimerking av produkter på internett er gjennomført i Norge. 

Forordningen er et tillegg til alle eksisterende forordninger om energimerking. For forordninger om energimerking som trer i kraft etter gjennomføringen av den horisontale forordningen, vil kravene til energimerking på internett inngå i forordningen for det enkelte produkt.

Smarte apparater

EU-kommisjonen har igangsatt en forberedende studie om mulige økodesignkrav til smarte apparater. NVE prioriterer oppfølging av dette.

Neste interessentmøte med gjennomgang av Task 5-6 er 30. mai, 2016. Sluttrapport for Task 1-7 skal leveres i september 2016.

Involver deg!
EØS-notat
Link til studie-nettside

ICF rapport på UK elbiler og lastflytting

Forordning 1275/2008 om økodesignkrav til elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand er gjennomført i Norge.

1275/2008 samt 642/2009 om fjernsyn er revidert ved økodesignforordning 801/2013, hviletilstand for nettverksutstyr, som er gjennomført i Norge.

Se også "Revisjon av hviletilstandsforordningene" under.

Revisjon av hviletilstandsforordningene

Kommisjonen har igangsatt en forberedende studie om mulig endring av økodesignforordning 1275/2008 om energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand. Andre berørte forordninger er:
- 642/2009 om økodesignkrav til fjernsyn
- 617/2013 om økodesignkrav til datamaskiner og datatjenere
- 801/2013 om endring av forordning 1275/2008 og 642/2009.
Involver deg! EØS-notat

EU-kommisjonen har vedtatt ny arbeidsplan for perioden 2016-2019.

De syv nye produktgruppene som det vil igangsettes kravforberedende studier for i løpet av planperioden:
- Bygningsautomatisering, styring, regulering og overvåking (BACS)
- Heiser (vil ikke få egne krav dersom kravene til delkomponentene er tilstrekkelig, eks elmotorer)
- Solpaneler og omformere (vekselrettere)
- Kjøle-/frysekontainere
- Elektriske vannkokere
- Håndtørkere
- Høytrykk rengjøringsapparater

Måletoleranser

Økodesignforordning 2016/2282 er vedtatt i EU. 

Det pågår regelverksutforming med sikte på fastsettelse av en økodesignforordning og en energimerkeforordning som fastslår at måletoleranser ikke må misbrukes av leverandører og produsenter. Bruken av måletoleranser er forbeholdt myndighetene i deres tilsyn. 

Se Europalov.no om økodesignforordningen.

Økodesign EØS faktanotat
Energimerke EØS faktanotat

Involver deg!

NVE er helt avhengig av innspill fra norske produsenter og bransjeorganisasjoner i regelverksutformingen.

Det er  svært viktig at produsenter og importører følger med i regelverksutformingen for å være med å påvirke fremtidige krav til egne produkter og sørge for at produksjonen er tilpasset nye krav. Dersom et produkt ikke oppfyller nye krav, vil det ikke kunne påføres et CE-merke og gis adgang til EØS. Importører må kjenne kommende krav for å kunne planlegge langsiktige innkjøp fra 3. land.

Også gjennom å delta i standardiseringskomiteer eller gi høringsinnspill på forslag til standarder kan bransjen være med på å lage rammebetingelser for egen virksomhet. Se mer om dette på Standard Norges sider om økodesign, eller gi innspill på Standard Norges høringsside.