I forbindelse med Meld. St. 25 (2015 – 2016) - Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030 (Energimeldingen), har NVE laget anslag på fremtidig forbruk av elektrisitet i Fastlands-Norge.

Tendensen med at fossile energivarer blir erstattet med elektrisitet er ventet å fortsette. I boliger og yrkesbygg skal fyringsolje og parafin fases ut og mye av dette kan bli erstattet med elektrisitet og varmepumper. Det er videre antatt at batterielektriske motorer vil erstatte forbrenningsmotoren i mange kjøretøy, maskiner og redskaper. Begge disse utviklingstrekkene vil lede til høyere forbruk av elektrisitet, men lavere samlet energibruk fordi varmepumper er en mye mer effektiv måte å varme opp bygninger på enn oljekjeler og fordi elektriske kjøretøy er tre til fire ganger så energieffektive som fossildrevne kjøretøy.

Den viktigste driveren for energibruk er utvikling i folketall. I Statistisk sentralbyrå sitt middelalternativ for befolkningsframskriving skal folketallet vokse til ca. 5,9 millioner innbyggere i 2030 og videre til 6,6 millioner innbyggere i 2050.

I energimeldingen gjorde NVE et anslag på bruk av elektrisitet i Norge i 2030. NVE venter en oppgang i elektrisitetsbruk i de fleste sektorer. Med utgangspunkt i SSBs befolkningsframskriving forventes det behov for flere boliger i Norge og høyere konsum og flere arbeidstagere gir behov for flere yrkesbygg. Bedre bygninger og bedre oppvarmingsløsninger (blant annet varmepumper) vil imidlertid bremse veksten i elbruken i bygninger. Samlet elbruk i husholdninger, tjenesteytende næringer (yrkesbygg), bygninger i jordbruket og i fritidsboliger er antatt å vokse med ca. fem prosent fra 2012 til 2030. Mye av denne veksten forventes å komme i første del av perioden, mot 2020. Mot slutten av perioden kan elbruk i bygninger gå ned på grunn av en stadig høyere andel energieffektive bygninger. Elbruk i bygninger varierer med utetemperatur.

Det er ventet en oppgang innen elbruken i aluminiumsindustrien på grunn av det nye pilotanlegget på Karmøy og muligheter for et fullskalaanlegg for aluminiumsproduksjon på et senere tidspunkt. I tillegg er det ventet vekst innen produksjon av kjemiske råvarer. Dersom fullskalaanlegget på Karmøy ikke blir realisert, kan det bli liten vekst i industriens elbruk mot 2030.

I petroleumsnæringen vil utvidelser av landanlegg og elektrifisering av nye felt gi høyere elbruk. Toppen petroleumsnæringens elbruk antas å bli nådd i midten av 2020-årene med en elbruk på rundt 10 TWh, for senere å synke ned til i underkant av 9 TWh årlig elbruk i 2030.

Transportsektoren er sektoren hvor det forventes størst vekst i elbruk mot 2030. I dag er jernbane, trikk og T-bane transportmidlene med høyest elbruk i Norge. Det har imidlertid vært en sterk vekst i antall elbiler de siste årene og det prøves ut batterielektrisk drift i stadig flere typer kjøretøy, maskiner og redskaper. NVE antar at veksten i elbiler vil fortsette og at andre transportmidler som busser, lastebiler og ferger vil følge etter. I Energimeldingen har NVE anslått at en samlet elbruk innen transport på 3 TWh i 2030, men understreker at det det faktiske forbruket både kan bli betydelig lavere og betydelig høyere enn dette.     

Samlet bruttoforbruk av elektrisitet er anslått å øke fra 130 TWh i 2012 til i overkant av 143 TWh i 2030, tilsvarende en vekst på 10 prosent. Nye forbruksgrupper, som datasentre og hydrogenproduksjon, kan imidlertid gi enda høyere forbruk, mens fossilt tilbakefall innen transport og ingen videre utbygging av aluminiumsfabrikken på Karmøy kan gi lavere elbruk enn anslått av NVE. Høyere forbruk vil også lede til større tap i overføringsnettet.

 

 

2012

2030

Endring

2012-2030

 

TWh

TWh

TWh

BYGNINGER

 

 

 

Husholdninger

36,3

38

1,7

Tjenesteytende næringer

25,5

27

1,5

Jordbruk

1,8

1,8

0

Fritidshus

2,0

2,5

0,5

Sum bygninger

65,6

69,3

3.7

 

 

 

 

Industri

43

47

4

Petroleumsnæringen

6,5

8,7

2,2

Transport

0,7

3,0

2,3

Andre – fjernvarme, renovasjon, veilys, m.m.

3,0

3,5

0,5

 

 

 

 

Nettoforbruk

118,8

131,5

12,6

 

 

 

 

Tap i nettet

9,1

9,7

0,6

Kraftstasjoner og pumpekraft

2.0

2,0

0

Bruttoforbruk

130

143,2

13,2

Anslag på bruttoforbruk av elektrisitet i Norge i 2030. Kilde: NVE