Økodesignforordning 2019/1781 om krav til elektriske motorer og turtallsregulatorer er innlemmet i EØS-avtalen - NVE

Den 30. april besluttet EØS-komiteen å innlemme kommisjonsforordning 2019/1781 i EØS-avtalen. Forordningen er på høring med frist 26. juni 2020. NVE planlegger å gjennomføre forordningen i norsk rett når høringen er ferdig. Første virkningsdato for krav er 1. juli 2021.

Høringen av forordningen på NVEs hjemmesider.

En uoffisiell norsk oversettelse av forordningen foreligger:

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1781 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og turtallsregulatorer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av forordning (EF) nr. 641/2009 med hensyn til miljøvennlig utforming av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 640/2009

Forordningen stiller krav om energieffektivitet og produktinformasjon.

Første virkningsdato for krav er 1. juli 2021.

Les EØS posisjonsnotat.