Publisert 02.06.2021 , sist oppdatert 14.03.2024

Tilsyn med økodesign- og energimerkekrav

Produkter som ikke oppfyller økodesignkravene og kravene om energimerking, kan ikke omsettes i EØS-området. NVE kan pålegge retting eller fatte vedtak om omsetningsforbud dersom det avdekkes ulovlige produkter eller produkter med uriktig merking. NVE fører tilsyn med om kravene i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter blir fulgt.

Energimerking av produkter gir forbrukeren mulighet til å velge de mest energieffektive produktene. Det er viktig at butikker og nettbutikker som selger energirelaterte varer oppfyller kravene til energimerking, og at reklamemateriell viser riktig energieffektivitetsklasse.

NVE er delegert myndighet til å føre tilsyn med at kravene i energimerkeforskriften for produkter og økodesignforskriften etterleves. Vi vil blant annet gjennomføre kontroller i butikklokaler og gjennomgå nettsider hvor energirelaterte produkter selges. I tillegg vil vi se om reglene overholdes i reklamemateriell. Kontrollene kan være både varslet og uanmeldt. Vi vil også gjennomføre dokumentkontroller og laboratorietester for å se at kravene til økodesign etterleves. Hvert år velger NVE ut produktgrupper og aktører som NVE skal føre tilsyn med.

Tilsyn har til hensikt å sikre at energisparepotensialet utløses, at det er like konkurransevilkår for de som produserer eller bringer produktene i markedet, samt ivareta forbrukernes interesser ved at de kjøper produkter som er i samsvar med de oppgitte salgsopplysningene.

Ved brudd på kravene kan NVE blant annet kreve retting og pålegge tvangsmulkt inntil retting har skjedd.  NVE kan også vedta overtredelsesgebyr eller omsetningsforbud.

Gråsoner i regelverk og fortolkninger

NVEs regelverksgruppe deltar i EU/EØS-landenes tilsynsforum, ADCO, hvor gråsonespørsmål behandles. Har du spørsmål, kan du sende dem til NVE. ADCO møtes to ganger i året, vanligvis i november og mai. Kommisjonen er også til stede i møtene. Deltakerlandene kan sende inn vanskelige spørsmål om tolkning av regelverket, såkalt gråsonespørsmål, i god tid forut for møtene. I møtene forsøker landene og Kommisjonen å bli enige en felles tolkning av regelverket. Målet er å praktisere den samme forståelsen av regelverket i hele EØS.

Dersom du har tolkningsspørsmål, kan du lete etter svar på Kommisjonens side for regler og krav innen økodesign og energimerking av produkter, eller se i Kommisjonens oversikt over ofte stile spørsmål om energimerking av produkter.

Slik merker du energirelaterte produkter

Veiledning om energimerking av produkter i nettbutikk.

Veiledning om energimerking av produkter i fysisk butikk

Veiledning om energimerking av produkter i reklame

Her finner du filmer som viser hvordan et utvalg produkter skal merkes i fysiske butikker.

Eksempler på kontroller

Inspeksjoner: Kontroller i butikker for å sjekke om produkter blir merket på riktig måte med riktig energietikett.

Dokumentkontroller: Kontroll av samsvarserklæringer og teknisk dokumentasjon for å se om kravene er oppfylt. Kontroll av energimerking i reklame og nettbutikker.

Laboratorietesting: Produkter testes i laboratorier for å kontrollere om kravene er oppfylt. Det kan gjøres i samarbeid med andre land.

Grafiske energipiler på EU-nettside

- Energipiler for gamle energietikett

Husk å benytte riktig energipil som tilsvarer produktets energieffektivitetsklasse på etiketten

- Energipiler for nye (reskalerte) energietiktter

Webinar fra 2023 om energimerking av produkter i nettbutikk