Publisert 02.06.2021 , sist oppdatert 25.09.2023

Regelverksutvikling

Regelverksutviklingen i EU er en omfattende prosess som involverer en rekke aktører. Prosessen for utarbeidelse av økodesign- og energimerkeregelverk for produkter er skjematisk framstilt i figur 1 og 2. Underveis i prosessen er det en rekke muligheter for interessenter å gi innspill. Det er derfor viktig å engasjere seg og registrere seg som stakeholder. Varighet fra arbeidet starter til rettsakten er publisert i Den europeiske unions tidende (EU Official Journal) er beregnet å ta inntil 40-42 måneder.

Diagram som viser prosessen for utvikling av økodesignregelverk i EU
Figur 1: Skjematisk framstilling av regelverksutviklingsprosessen i EU

Regelverksutviklingsprosessen i EU

EU-kommisjonen utarbeider flerårige økodesign og energimerke arbeidsplaner (se fase 1 i figur 2) med oversikt over produkter som kan være aktuelle for økodesign- og/eller energimerkekrav. Planen gir også en oversikt over hvilke produktregelverk som vil bli revidert i neste planperiode og hvilke produkter som er i prosess for regelverksutvikling.

En ny produktgruppe gjennomgår en kravforberedende studie (preparatory study) (fase 2) som er en teknisk, økonomisk og miljømessig analyse som skal gi EU-kommisjonen grunnlag for å vurdere om det er hensiktsmessig å innføre økodesign- og/eller energimerkekrav for produktgruppen. Når den kravforberedende studien starter opp, opprettes det en egen nettside der interessenter kan registrere seg som stakeholder for å få informasjon om regelverksarbeidet.

Dersom Kommisjonen beslutter å gå videre med utvikling av regelverk, vil et utkast til rettsakt (arbeidsdokument) utarbeides og drøftes i Samrådsforum (Consultation Forum) (fase 3 og 4). I fase 5 gjennomføres det en konsekvensutredning av regelverksforslaget, en intern høring i relevante Generaldirektorat i EU-Kommisjonen og en notifisering til Verdens handelsorganisasjon.  

Endelig utkast til regelverk blir diskutert og stemt over i Forskriftskomiteen (Regulatory committee) og diskutert i Ekspertgruppekomiteen (Expert Group) for hhv. økodesign og energimerking (fase 6).

Regelverket blir deretter publisert i et EU-register og sendt til Europaparlament og Rådet for deres behandling (fase 7). I fase 8 er regelverket godkjent i Råd og EU-parlament og publiseres i EUs lovtidende.

Diagram over regelverkeutviklingsprosessen i EU
Figur 2: Regelverksutvikling i EU

For mer informasjon om EU-kommisjonens arbeidsplaner om økodesign og energimerking og regelverksprosesser, se under Working plans på EU-kommisjonens side om bærekraftige produkter og økodesign. Her finner du også arbeidsplan for økodesign 2020 - 2024. 

EU-kommisjonens økodesign-arbeidsplan for perioden 2016-2019 inneholder i alt 38 regelverksprosesser for produkter. Av disse er ni regelverksprosesser videreføringer fra forrige arbeidsplan, 22 er revisjoner av gjeldende forordninger mens syv er helt nye produkter som skal vurderes for regelverksutvikling. NVE har prioritert å følge regelverksprosessene for flere av produktene. Prioriterte produkter i 2021 er varmtvannsberedere, kjeler, luft-luft varmepumper og elektriske ovner er prioritert i 2021. Jeg vet ikke om alle skal nevnes.

Når gjelder en forordning i Norge?

Når regelverket er publisert i et EU-register i etterkant av behandling i komiteen, starter EØS-prosessen for vurdering av om regelverket kan innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved endring av økodesignforskriften og/eller energimerkeforskriften. Hovedregelen er at en ny forordning trer i kraft i EU på den tjuende dagen etter publisering i EU-tidende.

I Norge vil en forordning være gjeldende etter at forordningen er tatt inn som vedlegg til EØS-avtalen og gjennomført i norsk lov eller forskrift. Det kan ta noe tid fra en rettsakt er trådt i kraft i EU til den er gjennomført i Norge. Etter at kravene i forordningen har tatt til å virke (gjelde) i Norge, vil fortsatt "gamle" produkter som allerede finnes på lager hos grossister og forhandlere innenfor markedet kunne selges ut. Les mer om EU/EØS-beslutningsprosesser på europalov.no

NVEs arbeid med regelverksutformingen under økodesign og energimerking av produkter

NVE følger med på regelverksutformingen når EU skal vedta nye krav til energirelaterte produkter. Vi har imidlertid bare kapasitet til å prioritere et utvalg av produkter. Vi har stor nytte av innspill fra bransjen for å få detaljkunnskap om alle de ulike teknologiene.

Involver deg!

NVE er helt avhengig av innspill fra norske produsenter og bransjeorganisasjoner i regelverksutformingen.

Det er svært viktig at produsenter og importører følger med i regelverksutformingen for å være med å påvirke fremtidige krav til egne produkter og sørge for at produksjonen er tilpasset nye krav. Dersom et produkt ikke oppfyller nye krav, vil det ikke kunne påføres et CE-merke og gis adgang til EØS. Importører må kjenne kommende krav for å kunne planlegge langsiktige innkjøp fra tredjeland.

Også gjennom å delta i standardiseringskomiteer eller gi høringsinnspill på forslag til standarder kan bransjen være med på å lage rammebetingelser for egen virksomhet. Se mer om dette på Standard Norges sider om økodesign, eller gi innspill på Standard Norges høringsside.