Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.07.2018 , sist oppdatert 17.06.2021

Gjennomføring av forordning 813/2013 om krav til kjeler og kombikjeler

Økodesignforordning 813/2013 om krav til anlegg for romoppvarming og kombinerte anlegg for rom- og tappevannoppvarming (kjeler og kombikjeler) skal etter planen behandles i EØS-komiteen den 6. juli.  

NVE informerer med dette om at KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming vil gjennomføres i økodesignforskriften dersom den tas inn i EØS-avtalen 6. juli.

NVEs vurdering er at gjennomføring av forordning 813/21013 i norsk rett, trolig ikke vil ha noen vesentlige negative konsekvenser for Norge. Store (forbruksprofil XXL-4XL) direktevirkende elektriske anlegg for rom- og tappevannoppvarming ble utfaset i EU fra 26. september 2017. Norge berøres i liten grad av utfasingen siden anlegg i denne størrelsen er lite utbredt i Norge.    

 Foreløpig tidsplan for gjennomføringen er: 

  • Behandling i EØS-komiteen 6. juli
  • Gjennomføring i norsk rett med øyeblikkelig virkning i juli/august 2018. Gjennomføringen forutsetter at forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen 6. juli.

Fra når vil kravene virke i Norge?

Forordning 813/2013 trådte i kraft i EU i 2013 og virkningsdato for kravene til årsvirkningsgrad (romoppvarming), energieffektivitet (tappevann), produktopplysninger og lydnivå er allerede passert. Disse kravene vil derfor få umiddelbar virkning i Norge når forordningen er gjennomført. Krav til utslipp av nitrogenoksider har virkningsdato 26. september 2018 og her vil kravene få virkning i EU og Norge samtidig.

Høring gjennomført i 2014

Forordningen var på høring allerede i 2014 i forbindelse med forslag til endringer i økodesignforskriften og energimerkeforskriften. Det kom inn syv høringssvar, men ingen hadde kommentarer til den konkrete forordningen.

Den korresponderende energimerkeforordningen 811/2013 ble gjennomført i energimerkeforskriften for produkter i 2015.  

Les mer om rettsakten og NVEs vurdering i EØS-posisjonsnotat.

Kontakt:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no